Samverkan och förankring

Kommunen ansvarar för att det finns förutsättningar för tillräcklig tillförsel och distribution av energi. Men den har inte ensam rådighet över energiförsörjningen, vilket gör det nödvändigt med samverkan både lokalt och regionalt.

Samverkan med den långsiktiga energiplaneringen behöver ske direkt med producenter, distributörer och användare av energi. Det är även naturligt att samverka med en eller flera andra kommuner eller på regional nivå.

+

Elnätsföretag

Att ha med elnätsföretagen i framtagandet av energiplanen är ett bra sätt att starta upp en dialog om det inte redan finns en sådan. Energiplanen är ett viktigt underlag för nätbolagens nätutvecklingsplaner på både lokal och regional nivå. Omvänt kan nätbolagens nätutvecklingsplaner vara ett stöd för energiplanen. För att samarbetet mellan kommun och elnätsföretag ska fungera bra är det en fördel om det finns en tydlig kontakt som har god kännedom om respektive organisation. Kontaktpersonen kan lotsa vidare och samordna dialogen.

Övriga framgångsfaktorer är tidiga dialoger och en inställning från båda parter att lösa utmaningar tillsammans, kunskap och förståelse för frågorna, samt politiker som lyssnar.

Något som kan underlätta för kommunen är att ta hjälp av länsstyrelse, region eller kommunalförbund för att organisera samverkan med elnätsföretagen.

+

Länsstyrelse, region och energikontor

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan på uppdrag av regeringen och bistår länets kommuner, myndigheter och näringsliv i dessa frågor. Länsstyrelsen håller bland annat i arbetet med länets energi- och klimatstrategi och handlingsplan för elektrifiering.

Regionen har ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken. I detta arbete tar regioner fram en regional utvecklingsstrategi eller regional utvecklingsplan som gäller för ett antal år framåt. Kommunen behöver ha en dialog med regionen för att få inblick i hur de arbetar med elektrifiering och om det finns aspekter som kan tas med in i kommunens energiplanering.

Några regioner har dessutom ansvaret för regional fysisk planering enligt kap 7, plan- och bygglagen.

De regionala energikontoren är en resurs på som kan ha möjlighet att stötta både kommuner och näringsliv i olika gemensamma projekt och med sakkompetens. De har även visst ansvar för att koordinera den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

+

Grannkommuner och kommunalförbund

Mellankommunalt samarbete kring energiplanering är centralt då flera frågeställningar med bäring på energi är av regional karaktär så som elinfrastruktur och näringslivsutveckling. Kommunalförbund är samarbetsorganisationer som finns i vissa delar av landet och kan därför vara en lämplig arena för mellankommunal samverkan i energifrågor.

+

Kommunala bolag

Om det finns bolag inom kommunen, till exempel energibolag, fastighetsbolag, parkeringsbolag och VA-bolag, så kan dessa bidra med underlag, erfarenhet och relevant information till energiplanen. Det är också viktigt att samordna sig med bolagen för att skapa en gemensam bild av energiplanen och hur den kan komma till användning på bästa sätt i kommunen.

+

Energibolag

Det är viktigt att inkludera lokala energibolag i kommunen oavsett om energibolaget är kommunalägt eller inte. Samverkan är betydelsefull för att få underlag och information till arbetet med energiplanen och bör ske löpande.

+

Det lokala näringslivet

Kunskap om och förståelse för näringslivets förutsättningar och utvecklingsplaner är centralt för att förstå framtida behov inom energiområdet. Om det finns en stor aktör i kommunen med hög energianvändning är det en given part att ha en dialog med för att diskutera nuvarande och framtida energibehov. Även mindre aktörer kan vara bra att samverka med, för att ta del av framtidsplaner och för att beskriva kommunens planer inom energiområdet framöver.

Utifrån kommunens kännedom om aktörer med betydande energianvändning kan det vara lämpligt att samverka med till exempel fastighetsägare, jord- och skogsbruk, industrier och åkerier. Här kan dels finnas potential till energieffektivisering, dels behov av planering för elektrifiering. I de kommunala energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens nuvarande uppdrag ingår att arbeta med små- och medelstora företag, så de är en resurs som kan användas i arbetet med det lokala näringslivet.

+

Aktörer inom transportsektorn

I vissa kommuner kommer det att finnas större användare av el och effekt inom transportsektorn som det är lämpligt att ha dialog med. Det kan vara större logistikcenter, hamnar och kollektivtrafikoperatörer.

+

Universitet och högskolor

Det lokala universitetet/högskolan kan också vara en viktig deltagare i framtagandet av energiplanen. Givande projekt inom energiområdet kan skapas i samverkan mellan universitet eller högskolor och kommuner om förutsättningarna är de rätta.

+

Civilsamhället och medborgarna

Medborgare och civilsamhällesaktörer bör informeras och i energiplaneringen. Genom att samordna arbetet med översiktsplanarbetet kan man kommunicera med målgruppen genom gemensamma kanaler.