Miljöbedömning krävs i normalfallet

Av miljöbedömningsförordningen framgår det att en energiplan omfattas av krav på att göra en strategisk miljöbedömning om energiplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Även positiv påverkan på miljön genom exempelvis nedläggning av anläggningar till förmån för sådana med mindre påverkan medför att strategisk miljöbedömning behövs.

En energiplan som anger förutsättningar för att bedriva vissa typer av verksamheter eller att vidta vissa åtgärder, till exempel verksamheter för framställning av bränsle eller energiproduktion, innebär betydande miljöpåverkan. Vilka verksamheter och åtgärder som gör att en plan innebär en betydande miljöpåverkan anges i miljöbedömningsförordningen eller bilagan till miljöbedömningsförordningen.

Begreppet ange förutsättningar innebär till exempel att kommunen i energiplanen skriver att utbyggnad eller nedläggning av någon av de angivna typerna av anläggningar ska ske. Det räcker att planen tar ställning angående sådana verksamheter och åtgärder utan att ange detaljer om till exempel produktion och lokalisering för att den ska omfattas av krav på strategisk miljöbedömning. Det beror på att anläggningarna/åtgärderna i sig innebär betydande miljöpåverkan.

Även om verksamheterna/åtgärderna ska tillståndsprövas enligt miljöbalken (eller vissa andra sektorslagstiftningar) och en specifik miljöbedömning görs inom ramen för miljöprövningen ersätter det inte den strategiska miljöbedömningen av planen. Det finns övergripande frågeställningar som inte hanteras i miljöbedömningen av den specifika verksamheten i tillståndsprövningen.