Avgränsningssamråd

Första steget när en miljöbedömning ska göras är att genomföra ett avgränsningssamråd.

Vid avgränsningssamrådet avgränsas innehållet och detaljeringsgraden för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas fram. Syftet med att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen är att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är mest relevanta. En väl genomförd avgränsning bidrar till ökad transparens, effektivare planering och att planen för ökad legitimitet.

Samrådet ska hållas med samma aktörer som gäller för undersökningssamrådet, det vill säga de kommuner, länsstyrelser och andra parter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.

Avgränsningssamrådet och arbetet med MKB ska påbörjas så tidigt som möjligt i planprocessen samtidigt som det är viktigt att det finns ett tillräckligt underlag för att bedöma energiplanen. För att försäkra sig om att viktiga delar kommer med kan det vara bra att följa upp avgränsningssamrådet under arbetet med energiplanen för att se om det finns delar som behöver djupare fokus i MKB:n och/eller om avgränsningen behöver breddas.