Strategisk miljöbedömning

När kommunen tar fram eller reviderar en energiplan kan en strategisk miljöbedömning krävas. Det kan hjälpa till att göra energiplanen väl avvägd och förankrad.

Princip för miljöbedömning

Klicka på illustrationen för att göra den större.

Miljöbedömning krävs i normalfallet

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Bestämmelser om miljöbedömningar finns i miljöbalkens sjätte kapitel och miljöbedömningsförordningen. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling. Det innebär att miljöaspekterna ska följa med som en röd tråd i planeringsprocessen och att en miljökonsekvensbeskrivning ska arbetas fram.

Det finns många fördelar med att i tidigt skede väga in miljöaspekterna när man tar fram en energiplan. En ändamålsenlig energiplanering innebär stora förändringar som kan ge både positiva och negativa miljökonsekvenser. Genom att låta knäckfrågor och eventuella motstående intressen bli en del av arbetet kan planen bli mer relevant och förankrad. Den strategiska miljöbedömningen tydliggör också vilka frågor i energiplanen som behöver bli hanterade vidare i andra processer och planer, exempelvis i den fysiska planeringen.

Miljöaspekter som kan vara viktiga i energiplanering är exempelvis ställningstagande om planerad energiproduktion eller infrastruktur för elektrifiering. Kunskap om strategisk miljöbedömning finns ofta inom kommunen hos de som arbetar med fysisk planering – det kan därför vara bra att ta hjälp av dem i arbetet.