Framtida utveckling och energianvändning

När det finns en tydlig förståelse och beskrivning av nuläget behöver det sättas i relation till framtida behov. Vilka möjliga utvecklingsvägar finns?

Utvecklingen styrs av lokala och regionala utmaningar på området men också kommunens övergripande vision för det framtida samhället. Viktiga drivkrafter i storskalig elektrifiering är att den sker för att bibehålla nuvarande näringsliv samt möjliggöra näringslivsutveckling och klimatomställning.

Energiplanen är en del av hela kommunens arbete med strategier, planer och mål. Energiplanens innehåll behöver därmed stämma överens med kommunens intentioner i stort och de framtida behoven av energi på såväl kort som lång sikt.

+

Exempel på frågor som behöver besvaras

  • Vad kommer en ökad elektrifiering innebära i det lokala perspektivet utifrån den strukturomvandling samhället står inför?
  • Inom vilka områden finns det potential för effektivare energianvändning?
  • Räcker kapaciteten i elnätet till för industrins framtida elbehov?
  • Finns det strategiska platser identifierande inom kommunen för kommande behov av laddinfrastruktur?
  • Vad säger lokala och regionala scenarier och prognoser om energiproduktionen, distributionen och användningen på sikt?
  • Vad går att utläsa ur nätutvecklingsplaner som berör kommunen?
  • Bygger vi in nya risker och sårbarheter i samhället som vi behöver ta hänsyn till?
  • Hur ser diversifieringen av energianvändningen ut i framtiden?

Kommunen kan till sin energiplan hämta siffror från den regionala handlingsplanen för elektrifiering som visar länets efterfrågan på el i framtiden. Om man vill fördjupa sig ytterligare i framtida elanvändning inom den egna kommunen så kan man till exempel undersöka detta för industrisektorn, som generellt är den sektor där efterfrågan på el bedöms öka mest. En metod för det är att föra dialog med elnätsägare om nya eller utökade anslutningar, samt intervjua de större energianvändarna inom kommunen om deras planer på att elektrifiera processer eller utöka verksamhet. Ett tips är att ta hjälp av det lokala näringslivskontoret.