Åtgärder och insatser

För att energiplaneringen ska bidra till en hållbar energiomställning och trygg energiförsörjning rekommenderar vi att energiplanen innehåller åtgärder och handlingsplan.

En bil på en slingrig väg

Foto: Hans Berggren/Energimyndigheten

Åtgärdsplanen bör utgå från nulägesanalysen, så att prioriteringen av insatser och åtgärder blir rätt. Alla åtgärder kanske inte kan genomföras samtidigt och ett sätt att se resultat kan vara att börja med sådant som är enkelt att genomföra eller ger god effekt. Ett sätt att strukturera åtgärdsplanen är att dela upp den på olika områden eller typer av åtgärder. Alternativt kan åtgärderna kategoriseras efter sektorer.

En åtgärdsplan ska vara beslutad, tydlig, kommunicerad och tidsatt. Det är viktigt att det finns ett utpekat ansvar i energiplanen så det är tydligt vem som ska arbeta med åtgärder och vem som är ansvarig för uppföljning och revidering. För insatser som kräver investeringar i den egna kommunala organisationen behöver de vara förankrade och upptagna i verksamhetsplan och budgetprocessen. Bedöm åtgärdernas effekt och kostnader och beakta även perspektivet kring rättvis energiomställning.

Åtgärder i handlingsplanen kan delas in i tre olika nivåer av rådighet:

  1. Direkt rådighet där kommunen kan påverka direkt inom den egna verksamheten
  2. Indirekt rådighet där kommunen kan påverka sina invånare, verksamheter och besökare
  3. Rådighet genom samverkan där många frågor och beslut hanteras på andra håll. 

Framdrift i åtgärdsplanen

Ett tips är att först identifiera befintliga utredningar och underlag och sedan – om nödvändigt – göra korta utredningar för att komma till konkreta åtgärder. Till exempel kan underlag för energieffektivisering i bebyggelsen finnas i energideklarationer. Redan gjorda kartläggningar i industrin kan fungera som underlag för direkta åtgärder. Vilka åtgärder ger framdrift när det kommer till att energieffektivisera, öka andelen fossilfritt och trygga energiförsörjningen? Eftersom omställningen inte kan vänta behöver ansvariga våga sätta väl avvägd nivå på åtgärderna för att uppnå framdrift i åtgärdsplanen.

En annan viktig aspekt för att få framdrift i åtgärdsplanen är att bestämma hur uppföljning sker av åtgärdens status. Det är viktigt att den är ett levande dokument och att åtgärder i planen verkligen stängs och att effekten av dem utvärderas. Detta gäller även utredningsåtgärder där det bör vara tydligt vad utredningen ska leda till.