Tillstånd för elnät

Elnät är en förutsättning för att el som produceras ska kunna transporteras till slutanvändaren. För att bygga ut elnät behövs flera tillstånd.

Det svenska elnätet består av transmissionsnätet, ett antal regionnät och ännu fler lokalnät. Det finns även utlandsförbindelser till våra grannländer som gör att el kan överföras mellan länderna på marknadsmässiga villkor.

Nätkoncession

Huvudsakligen kräver ellagen så kallad nätkoncession för att bygga och använda en starkströms­ledning. Det är Energimarknadsinspektionen som beslutar om nätkoncession och att en ledning får byggas. Om det rör en ledning till ett grannlands elnät bereder Energimarknadsinspektionen ansökan, men det är regeringen som beslutar om koncession ska ges eller inte. Den som fått tillstånd om nätkoncession måste enligt ellagen ansluta en elektrisk anläggning till ledningen eller ledningsnätet om det begärs.

Utöver nätkoncession kan den som vill bygga elnät behöva ansöka om ytterligare tillstånd, exempelvis tillstånd enligt miljöbalken, kulturmiljölagen, och/eller plan- och bygglagen.