Lista med förslag på åtgärder

Vi har satt ihop en lista med förslag på åtgärder som kan vara en start till åtgärdsplanen.

I energiplanen kan åtgärder presenteras i en tabell där det tydligt framgår åtgärd, ansvarig, tid för genomförande, bedömd kostnad, potentialskattning och hur åtgärden följs upp.

Åtgärdsområden

 

+

Organisatorisk förmåga

Organisation

 • Identifiera och tydliggör vilken roll respektive verksamhet inom kommunkoncernen har, och ska ha, för att bidra till den önskade utvecklingen av kommunens energiförsörjning.

Samarbete och kommunikation

 • Synka energiplaneringen med andra styrdokument som översiktsplan, beredskapsplan, transportplan med mera.
 • Upprätta en styrgrupp för energiplanering med relevanta interna och externa aktörer.
 • Utveckla beslutsunderlag och rutiner som möjliggör att prioritera aktiviteter som ger långsiktiga nyttor för energisystemet och klimatet, till exempel i samband med budgetprocesser, investeringsbeslut och upphandling.
+

Effektiv användning av effekt och energi

Energihushållning

 • Medvetandegöra de som använder energi att hushålla med resursen genom att införa energiombud på kommunens alla förvaltningar
 • Genomföra energihushållningskampanjer tillsammans med kommunala energi- och klimatrådgivare riktad till kommunens invånare
 • Inkludera energitillsyn som en del av den vanliga miljötillsynen

Energieffektivisering

 • Driftoptimering i fastigheter
 • Översyn gatubelysning
 • Marknadsför den kommunala energi- och klimatrådgivarens uppgifter att hjälpa hushåll och små och medelstora företag att energieffektivisera
 • Utred potential att energieffektivisera de kommunala fastigheternas klimatskal
 • Kunskapshöjande aktiviteter utförda för medarbetare inom kommunkoncernen i syfte att påverka beteende kopplat till effektiv energianvändning
 • Inventering av ventilation med tillhörande undercentraler för att hitta besparingsåtgärder i
 • kommunens egna fastighetsbestånd

Effektiv användning av effekt

 • Upprätta en effektkarta i samarbete med lokala energibolag och verksamhetsutövare inom kommunens geografiska område
 • Jämför abonnerad effekt med säkringsstorlek och nyttjad effekt i kommunens fastigheter och verksamheter
 • Minska och flytta effekttoppar i verksamheter där potential finns

Tillvarataganden av restenergiflöden

 • Genomföra inventering av restvärmekällor för tillvaratagande som fjärrvärme
 • Inventera och tillvarata restenergi från t ex industri och använd i andra värmekrävande processer
+

Fossilfri energiproduktion

Utföra en kartläggning av användning av icke förnybara bränslen inom industrin.

Vätgas som energibärare

 • Utred och inventera vätgas som energibärare
 • Bevaka om vätgas kan vara alternativ i upphandling av tunga fordon och transporter
 • Utreda om staden kan stödja utvecklingen av vätgastankstationer och snabbladdstationer
 • Utveckla en lokal vätgasstrategi

Elproduktion

 • Upprätta en solbruksplan där möjligheter för utbyggnad av solceller på befintligt och tillkommande byggnadsbestånd utreds, målsätts och planeras
 • Öka lokal elproduktion samt utred mål för andel av total el- och eleffektkonsumtion inom kommunens geografiska område som bör motsvaras av lokal elproduktion
 • Upprätta en vindbruksplan och integrera med övrig samhällsplanering
 • Installation av solceller i samband med takomläggning om det är lämpligt enligt kartläggning

Biogasproduktion

 • Utred och ta fram förslag på den bästa användningen för biogas/biometan i energisystemet samt teknikutveckling för produktion och distribution
 • Utred och sätt upp en strategi för biogas som fordonsbränsle i kommunkoncernen
 • Förstudie för landsbygdbaserad biogasproduktion och distribution tas fram med stöd av kommunen

Biobränsle

 • Säkerställ att biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna genom rutiner för upphandling
 • Undersök möjligheter till biobränslebaserad närvärme där fjärrvärme inte finns eller planeras
 • Ta vara på den resurs som skogen utgör i form av källa till förnybara bränslen genom att undersöka potentialen

Värme och kyla

 • Utveckla fjärrkyla till ett konkurrenskraftigt alternativ till småskaliga lokala eldrivna kylanläggningar, så att fjärrkyla utgör ett självklart val i stadens centrala delar
 • Utveckla fjärrvärmen för att bli så långsiktigt hållbar som möjligt genom att undersöka möjligheter att öka användningen av återvunnen värme
 • Förtäta och utvidga fjärrvärmenätet samt utreda möjliga regionala sammankopplingar
+

Hållbara transporter

Transport och mobilitet

 • Ställa krav på effektiva och hållbara transporter i upphandlingar
 • Upprätta en plan för laddinfrastruktur där både personbilar och tunga fordon ingår
 • Inför och följ upp en resepolicy där hållbara transporter är ett krav
 • Kommunen som arbetsgivare fortsätter att utveckla och stödja möjligheterna till resfria möten och distansarbete
 • Möjlighet till säker parkering för cyklar och/el-cyklar prioriteras i anslutning till samhällsnyttiga funktioner/byggnader, arbetsplatser och flerbostadshus

Drivmedel

 • Inventera kommunens egna fordon och arbetsmaskiner och upprätta en plan för att övergå till förnybara bränslen som till exempel el-, vätgas- eller biogas
 • Fossilfri godslogistik i samverkan med andra aktörer
 • Strategi för utbyggnaden av infrastrukturen för biogas, el och andra förnybara drivmedel

+

El- och gasnät

Planera för elnätsutbyggnad

 • Genom att i dialog med relevanta aktörer verka för en utbyggnad av stamnätet till regionen, samt förstärka lokalnätet där det behövs, till exempel för att klara behoven för elektrifiering av transporter
 • Genomför en lokal analys över vart förstärkning av det lokala stadsnätet bör prioriteras

Robusta elnät

 • Medvetengöra sårbarheter och behov kopplat till energiförsörjningen

Gasnät

 • Inventera hur stora delar av kommunen som är beroende av gasnätet och se över alternativ försörjning
+

Energiberedskap

Reservkraft

 • Inventera samhällsviktiga verksamheter och behovet av reservkraft
 • I den mån det är möjligt att upphandla fossilfri reservkraft

Energilager

 • Undersöka energilagringsmöjligheter för en framtida trygg energiförsörjning, genom att bevaka och uppmuntra innovation och forskning av energilagring
 • Tillsätta en arbetsgrupp för att utreda behov, placering, investeringsbehov och affärsmodell för en eller flera CCS-anläggningar

Ödrift

 • Utreda hur kommunen kan utveckla och utöka självförsörjning av energi, i syfte att öka det lokala energisystemets motståndskraft

Kontinuitetshantering

 • Säkerställ att kommunkoncernens samtliga verksamheter har förmåga att förebygga och motstå uppkomna störningar i energiförsörjningen i ett energilandskap i förändring

Risk och sårbarhetsanalys

 • Alla verksamheter har risk- och sårbarhetsanalyser som hanterar energiförsörjningen i ett energilandskap i förändring
 • Rutin framtagen för hur risk- och sårbarhetsaspekter ska beaktas vid planering och utvecklingsarbete av energiförsörjning i kommunen