Undersökning av betydande miljöpåverkan

Om energiplanen inte automatiskt omfattas av krav på strategisk miljöbedömning genom att den anger förutsättningar för utpekade verksamheter eller åtgärder, kan kommunen ändå behöva gå vidare och undersöka om den innebär betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning trots allt behövs.

Undersökningen görs då i två steg. I första steget ska kommunen undersöka vad som talar för eller emot betydande miljöpåverkan utifrån ett antal kriterier för att identifiera vad som talar för eller emot betydande miljöpåverkan. Kriterierna anges i 5 § miljöprövningsförordningen.

I andra steget ska kommunen samråda med aktörer som kan antas bli berörda av planen eller programmet. Det kan exempelvis vara angränsande kommuner (om energiplanen innehåller frågor som berör dem miljömässigt), Länsstyrelsen eller Svenska Kraftnät.

En viktig del av undersökningen är att ta reda på hur olika typer av miljöeffekter samspelar med varandra (kumulativa effekter) för att få en tydligare uppfattning om eventuell betydande miljöpåverkan.

Undersökningen ska leda fram till ett beslut om planen innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Vid betydande miljöpåverkan fortsätter arbetet med strategisk miljöbedömning parallellt med framtagandet av planen. Om kommunen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras redan i första steget av undersökningen behöver inte undersökningssamrådet i steg två genomföras.