Tillstånd för solvärme

Gemensamt för alla typer av solfångare eller solvärmeanläggningar är att eventuell handläggning görs hos kommunen där solfångarna ska sättas upp.

Beroende på storlek på anläggningen, samt hur och var den ska placeras kan det behövas antingen en anmälan till kommunen eller en ansökan om bygglov, eller både och.

Solfångare och solcellspaneler, Boverket

Större solvärmeanläggning på mark följer liknande tillståndsförfarande som en solcellspark. Det kan därför krävas bygglov eller att det ska genomföras ett samråd innan du söker tillstånd.

Inom detaljplanerat område

Solfångare kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område om anläggningen innebär att en byggnad byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre eller omgivning avsevärt påverkas.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solfångare om inte kommunen har beslutat om områdesbestämmelser som innebär en utökad lovplikt. I områdesbestämmelserna kan det ha införts bygglovsplikt för byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller för att vidta en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre eller omgivning. Det kan även ha införts bygglovsplikt för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk, alternativt ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Utanför detaljplanerat område utan områdesbestämmelser

För byggnader och fastigheter som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare. Det gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde.

Solkyla

Solenergi kan också användas för att sänka inomhustemperaturen eller skapa kallvatten. Solkyla åstadkoms genom att solceller kopplas till ett eldrivet kylsystem eller genom en värmedriven kylprocess där solfångare används.

Om solkyla, International Energy Agency (på engelska)

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov

På Boverkets webbplats finns information om bygglov för solfångare och solcellspaneler

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.