Lagen om kommunal energiplanering i en tid av förändring

Enligt lag ska alla kommuner ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Här lyfter vi fram centrala delar i lagstiftningen.

Vad innebär lagen om kommunal energiplanering? Och vilka delar är viktigast för att möjliggöra storskalig elektrifiering och energiomställning? Här ger Energimyndigheten vår syn på vad centrala delar i lagstiftningen innebär konkret för kommunen i arbetet med energiplanering.

Med kommun avses i lagen kommunen som geografiskt område och inte bara den kommunala organisationen.

1 § …främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel

• Gå före i arbetet med energihushållning och på så sätt inspirera andra aktörer att vara med och skapa förutsättningar för omställningen
• Lokalisera energibehov, energiproduktion och infrastruktur för energiförsörjning och därmed planera för utveckling av elsystemet genom att den fysiska planeringen möjliggör eldistribution och elproduktion.
• Planera utbyggnad av bebyggelse och transportinfrastruktur så att den gör det möjligt för en resurseffektiv användning av energi
• Säkerställa att energitillförseln möter de behov som totalförsvaret har

2 § Samverkan med annan kommun eller betydande intressent inom användning, tillförsel eller distribution av energi

Finns det förutsättningar till gemensamma lösningar ska de tas tillvara i planeringen.

  • Undersöka och ta vara på gemensamma lösningar med angränsande kommuner avseende eldistribution och elproduktion.
  • Gemensamt med stora användare beskriva de behov av eltillförsel och effekt som behövs för nutida och framtida verksamhet och hur restflöden och restvärme kan komma till godo i energisystemet.
  • Gemensamt med betydande elanvändare, elnätsbolag och elproducenter planera för lämpliga lösningar för energitillförsel, särskilt eldistribution och elproduktion.

3 § …en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi

I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser

  • Energiomställningen sker här och nu och i snabb takt. Energiplaneringen behöver därför vara integrerad i annan relevant kommunal planering och samtidigt hållas aktuell. Kommunens energiplan bör prövas minst en gång varje mandatperiod. Aktualiteten prövas mot bakgrund av framtida behov av energi och utvecklingen av energisystemet i samhället.