Robusta gasnät

I delar av Sverige nyttjas gasnät som en del av energiförsörjningen. Om det finns samhällsviktiga verksamheter som är beroende av gasen bör det finnas en plan vid eventuella störningar.

Det västsvenska gasnätet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr och i detta distribueras en blandning av fossil naturgas och biogas. Gasnätet i Stockholmsområdet består av två nät, stadsgasnätet och fordonsgasnätet.

Lokala gasnät finns i vissa orter och används främst för att distribuera biogas från en produktionsanläggning till en eller flera tankstationer för fordonsgas i närområdet. För att förbättra distributionen av biogas och öka marknaden för biogas och fordonsgas så finns det flera planer på utbyggnad eller nybyggnad av regionala gasnät. Regionala gasnät har flera fördelar då det möjliggör för industri, fordonssektorn och hushåll att få tillgång till biogas samtidigt som transporterna av biogas med lastbilar på väg minskar.

Om en kommun är ansluten till ett gasnät och det finns samhällsviktiga verksamheter som är beroende av gasen, bör det finnas en plan för hur verksamheten ska kunna upprätthållas vid en störning av försörjningen genom nätet. Lagerhållning av reservdelar och reparationsberedskap är två exempel som bidrar till ökad resiliens i nätet.

Styrgas

Precis som med styrel finns en process som kallas styrgas. Styrgas berör dock inte varje enskild kommun utan enbart de som har verksamheter anslutna till större gasledningsnät. Samhällsviktiga gasförbrukare prioriteras och om det är risk för störningar i gasförsörjningen aktiverar man en frånkopplingsplan. Det finns tre olika krisnivåer inom gasförsörjningen som behörig myndighet (Energimyndigheten) kan tillkännage: tidig varning, beredskap och kris.