Goda exempel och tips

Hur gör andra? Vi har samlat inspirerande exempel från andra kommuner och aktörer och tips på vart det finns mer information att hitta.

Sundsvall

Foto: Mostphotos

+

Information hos myndigheter

Ett flertal myndigheter har relevanta dokument och vägledningar som kan vara bra att titta på i energiplanearbetet:

+

Regional planering och samverkan

Regional samverkan och regionala planer med fokus på energiförsörjning är en framgångsfaktor. Det finns regionala arenor för el eller energi i de flesta län. Några exempel är följande:

 • I Skaraborg har det beslutats om en gemensam energiförsörjningsplan som omfattar de 15 kommunerna. Samtidigt är de flesta kommuner i gång med att ta fram ny energiplan. Det finns flera skäl till att kommunerna valt att göra detta, dels har kommunalförbundets facilitering spelat in, att det i regionen finns en grundläggande tanke om att kommunerna vill varandra väl, att det finns en vilja och ett ledarskap, dels att det finns en drivkraft att möjliggöra industrietableringar. I detta fall främst Volvos satsning på att etablera en batterifabrik i Mariestad.

 • Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har tagit fram en potentialanalys för ny vindkraft och solkraft.
  Potentialanalys för ny vindkraft och solkraft (pdf), Boråsregionen

 • Länsstyrelsen i Värmlands län har tagit fram en el- och effektanalys för länet
  El- och effektanalys för Värmlands län, Länsstyrelsen Värmland

 • Länsstyrelsen i Dalarna tar med stöd av Energimyndigheten fram Regional analys för vindkraft i Dalarna. Motsvarande görs även i Värmland.
  Regional analys för att utreda potential för vindkraft i Dalarnas och Värmlands län
  Regional analys för vindkraft i Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna

 • Region Skåne har tagit fram Färdplan för Skånes elförsörjning 2030 samt ett kartbaserat verktyg för Effektprognoser, som även baserats på annat planeringsunderlag. Diskussioner förs om att sprida denna till fler län.
  Färdplan för Skånes elförsörjning 2030, Region Skåne
  Effektprognoser, Region Skåne

 • AGON är en samverkansform som sedan 2021 arbetar för att accelerera den gröna omställningen i Norrbotten. Med i AGON i dagsläget är Svenska kraftnät, Vattenfall, SSAB, LKAB, H2 Green Steel, Försvarsmakten, Trafikverket, Fossilfritt Sverige, Energimarknadsinspektionen, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå kommun, Bodens kommun och Gällivare kommun.

 • Arena elkraft Gävleborg är ett regionalt samverkansforum med fokus på elkraftsförsörjningens ökade betydelse för såväl klimatomställning som att möjliggöra förnyelse och utveckling i Gävleborg. Inom arenan deltar kommuner i Gävleborg, lokala energibolag, elproducenter, regionala nätdistributörer, Svenska kraftnät, Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen i Gävleborg och Region Gävleborg.

 • ACCEL är en samverkansarena för accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Tanken med ACCEL är att tillsammans hitta lösningar och dela erfarenheter med fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.

 • Örebro läns energi- och klimatråd är ett forum för att öka takten i klimatomställningen och samtidigt öka förutsättningarna för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län. Rådets arbete ska leda fram till faktiska aktiviteter och projektidéer med Örebro läns energi- och klimatprogram som plattform. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

 • Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS). Här finns bland annat de regionala energi- och klimatstrategierna samlade och Sankeydiagram för flera län.
  Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), Länsstyrelserna

 • I regionalt elförsörjningsforum Stockholms län (REST) möts Region Stockholm och Länsstyrelsen, Ellevio, E.ON Energidistribution AB, Energimyndigheten, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution.och diskuterar de långsiktiga utmaningarna med elförsörjningen. Aktörerna arbetar tillsammans för en robust elförsörjning som går i takt med samhällets utveckling och möjliggör klimatomställning.
+

Samverkan mellan kommuner

Exempel på samverkansprojekt mellan kommuner:

+

Effektiv energianvändning

Effektiv energianvändning innefattar energihushållning och energieffektivisering. På Energimyndighetens hemsida finns en vägledning som riktar sig till myndigheter som vill arbeta strategiskt med energieffektivisering och minska sin energianvändning.

Innehållet passar även för övriga aktörer i offentlig sektor.

+

Energiproduktion

Mellan 2019 och 2022 kunde aktörer på lokal och regional nivå söka finansiering från Energimyndigheten för insatser för förnybar elproduktion. Syftet med programmet var att bidra till omställningen genom att stötta insatser inom hållbar utbyggnad, drift samt återinvestering i förnybar elproduktion.

+

Energidistribution

Länktips till vad som är viktigt att tänka på vid planering av åtgärder nära transmissionsnätet och olika projekt för utbyggnad av transmissionsnätet:

+

Energiberedskap

Här hittar du faktablad om planering för trygg energiförsörjning, totalförsvarets civila intressen i samhällsplanering, lärdomar från faktiska erfarenheter, samt exempel på hur det går att bygga ett energisystem för självförsörjning i mindre skala.

+

Exempel på antagna energiplaner

Länkar till nyligen antagna energiplaner som kan användas som inspiration vid framtagandet av energiplanen. Kommuner har olika förutsättningar att utgå ifrån men många kommuner står inför liknade utmaningar.