Att energiplanera

Tillräcklig och säker tillgång på energi är centralt för stora delar av samhället. Ett aktivt arbete med energiplanering synliggör samhällets behov och ger tydliga mål att arbeta mot i energiomställningen.

Karlstad

Foto: Mostphotos

Energiplanering är ett sätt för kommunen att behålla och ta vara på sitt handlingsutrymme i en tid av stora förändringar. Den är ett verktyg för kommunen att strategiskt påverka och vara med och leda utvecklingen inom energiomställningen. Genom en aktiv och framåtblickande energiplanering kan man ta vara på de möjligheter som elektrifieringen ger.

Grunden i energiplanering är att den sker för att möta samhällets behov. Att energiplanera handlar till stor del om att ta fram sin berättelse kopplat till energiomställningen – det vill säga en slags framtidsvision och vilka steg som behöver tas för att nå fram till önskat läge.

Varför energiplanera?

  • En aktiv och framåtblickande energiplanering är nödvändig för lokal och regional näringslivsutveckling och för att stärka industrins konkurrenskraft samt minska påverkan på klimat och miljö.
  • Energiplanering ger kommuner en överblick över energiomställningen i sitt lokala perspektiv. Arbetet med energiplanen ger möjlighet till samsyn och tydlighet om mål, roller och var samverkan behöver ske.
  • Det stärker beredskapen inom energiområdet och säkerställer en robust och trygg energiförsörjning för invånare och aktörer i kommunen, samtidigt som man ser till att kommunen är rätt rustad i omställningen till ett elektrifierat samhälle.
  • Det bidrar till att utveckla ett hållbart transportsystem och elektrifiering av transportsektorn.
  • Det bidrar till planering för ett resurseffektivt samhälle och energieffektiv bebyggelse.

Vad är att energiplanera?

Energiomställningen och elektrifieringen innebär att samhället på kort tid behöver göra stora förflyttningar. Energiplanering handlar därför mycket om att driva en förändringsprocess med ett stort inslag av lärande. Det innebär att ta ansvar, ibland göra svåra vägval och forma framtiden. Men der är även ett verktyg för att bibehålla vår konkurrenskraft, utveckla och stärka näringslivet och nå Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045.

Energiomställningen innebär mer än bara ökad elproduktion och utbyggnad av elnät. För att omställningen ska vara hållbar behöver det även finnas ett perspektiv av resurseffektivitet med åtgärder för energibesparing och energieffektivisering. Vi behöver också ta vara på de hållbara energiresurser som finns utöver el. I många sammanhang är samhället fortfarande starkt beroende av fossila bränslen. Vi behöver frigöra oss från beroendet av fossila bränslen genom att byta ut dem mot tillgängliga hållbara energikällor. På så sätt blir vi även mindre beroende av import av energi och kan planera vår beredskap bättre för olika störningar i samhället, vilket minskar vår sårbarhet gentemot omvärlden och stärker vår beredskap.

En framtid med ökad elanvändning

Dagens omställning med ökad elanvändning liknar den omställning som ägde rum under 1970-talet och 1980-talet. Då ökade elanvändningen kraftigt samtidigt som oljeanvändningen minskade. Det gav oss en mer hållbar energiförsörjning och ett bättre utgångsläge för dagens gröna omställning. Den energiomställning som sker idag är minst lika genomgripande och innebär en stor samhällsomställning. Dagens energiomställning är starkt driven av en ökad efterfrågan på el, där en tillräcklig och säker tillgång på el är en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft och näringslivsutveckling.

Diagram som visar utveckling av elanvändning från 1970 samt scenarier för elanvändning till 2050

Diagrammet visar utvecklingen av elanvändning från 1970 samt scenarier för elanvändning. Klicka på diagrammet för att göra det större.