Skatteregler vid elförsäljning

Elen som du får ut av din solcellsanläggning kan du sälja och därigenom få en intäkt. Om du behöver skatta för den intäkten eller inte beror på hur stor intäkten blir. Vilka skatteregler finns vid försäljning av egenproducerad el?

Genom försäljning av elen från din solcellsanläggning får du en intäkt. För de flesta villaanläggningar är intäkten från enbart försäljningen under ett år inte större än att du med dagens skatteregler är undantagen både från att betala moms och skatta på inkomsten. För en översiktlig sammanfattning av villkor för övriga fastighetsägare, se rutan längre ner på sidan.

Behöver privatpersoner betala inkomstskatt på försäljningen?

Intäkter från din solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom du får ett schablonavdrag per år som dras av från de totala inkomsterna för varje fastighet. Det kan exempelvis vara inkomster av uthyrning, försäljning av produkter från privatbostaden, vidareförsäljning av producerad el från dina solceller. Avdraget får göras av var och en som äger privatbostaden och som haft inkomster av uthyrning eller försäljning. Det totala avdraget per fastighet är 40 000 kronor och får fördelas mellan ägarna.

Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket

Mervärdesskatt, måste du registrera dig för moms?

Om din försäljning av el och andra varor och tjänster uppgår till högst 80 000 per år under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska inte heller registrera dig för moms.  

Om försäljningen överstiger 80 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket.

Normalt ingen energiskatt på egen el för mindre anläggningar

Normalt sett ska alla som producerar eller överför el betala energiskatt, men vid produktion i mindre anläggningar gäller andra regler. Om din/dina solcellsanläggning/ar har en sammanlagd installerad toppeffekt på mindre än 500 kilowatt behöver du som producerar elen inte betala energiskatt, varken för egenanvänd el eller för el som överförts till någon annan. Om du har flera anläggningar, vars sammanlagda installerade toppeffekt överstiger 500 kilowatt, gäller andra regler. Se rutan nedan. och läs mer hos Skatteverket.

Skatt på el, Skatteverket

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Kontakta Skatteverket för mer information

Vilka skatteregler som gäller för dig som investerar i och driver en solcellsanläggning på en näringsfastighet beror på hur dina förutsättningar ser ut. Nedan följer en sammanfattning av några frågor som kan vara bra att vara medveten om. För övriga frågor bör du ta kontakt med er revisor, eller kontakta Skatteverket.

Skatteverket

Inkomstskatt och moms

Inkomst från försäljning av el från en solcellsanläggning placerad på en näringsfastighet ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Moms ska som regel betalas för all el som levereras ut på nätet mot en ersättning. Du som har en försäljning av el och andra varor och tjänster där beskattningsunderlaget inte överstiger
80 000 kr är dock omfattad av ett undantag. 

Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet, Skatteverket 

Momsregistrering, Skatteverket

Energiskatt   

Du som producerar el i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt och inte äger andra elproduktionsanläggningar är inte skattskyldig. Du som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad el eller för el som överförts till någon annan.

Äger ni solcellsanläggningar som sammanlagt överskrider 500 kW i toppeffekt är ni skatteskyldiga för elen och ska registrera er hos Skatteverket. Egenproducerad el som ni själva använder från anläggningar under 500 kW i toppeffekt får ni göra avdrag på skatten för vilket resulterar i att ni inte betalar energiskatt. 

Skatt på el, Skatteverket

Frågor och svar:

+

Vad gäller för jordbruksfastigheter, räknas de som privat- eller näringsfastigheter?

En jordbruksfastighet kan bestå av både en privat fastighet och av näringsfastigheter. Det är olika regler beroende på vilken fastighet din solcellsanläggning är placerad, på privatbostaden eller på en ekonomibyggnad. Läs mer på Skatteverkets webb.

+

Har jag avdragsrätt på solcellsinköpet?

Om all producerad el från solcellsanläggningen ska levereras in på nätet mot ersättning har du full avdragsrätt för moms på inköp och installation av anläggningen. Om endast överskottet av den producerade elen levereras in på elnätet anser Skatteverket att det primära syftet med anläggningen är att leverera el till byggnaden, i det fallet spelar byggnadens karaktär och användning av elen roll för om du har avdragsrätt. En bostadsrättsförening eller ägare av flerbostadshus kan inte göra avdrag för moms vid inköp av solcellsanläggning om elen överförs till de boende. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera