Löpande intäkter efter installation

Här får du en sammanfattning av vilka intäkter den el som din solcellsanläggning producerar kan generera.

Det finns även fördjupande information om de olika intäkterna. 

Fördjupning om löpande intäkter

Sammanfattning av löpande intäkter

För den el du producerar kan du få intäkter både genom olika stöd och genom att sälja ditt överskott. Även om den el du säljer kan ge intäkter från flera håll är oftast den el du själv kan använda direkt från solcellsanläggningen minst lika mycket värd eftersom den ersätter el som du annars fått betala för (elpris, elöverföringsavgift, moms och energiskatt).

I tabellen nedan får du en översikt av vilka avdrag och intäkter som är möjliga för en solcellsanläggning idag. (För dig som använder en mobiltelefon: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Intäkt
Omfattning
Egenanvänd el

Motsvarande priset du annars skulle köpt el för (elpris, energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms).

Sälja överskottsel

Vanligtvis kan du sälja överskottselen för spotpriset på den nordiska elbörsen plus/minus ett litet påslag/avdrag.

Skattereduktion

Skattereduktion om 60 öre/kWh för överskottsel som matas in på elnätet.

Ersättning för inmatning på nätet (kallas ibland nätnytta)

Ersättning som elnätsföretag är skyldig att betala ut. Ersättningen kommer automatiskt och är vanligtvis några öre/kWh utmatad el på elnätet.

Undantag från energiskatt för mindre anläggningar (observera att detta inte är en intäkt utan en kostnadsminskning)

Ägare till anläggningar med total effekt under 500 kW betalar 0 öre/kWh i energiskatt på egenproducerad el. Ägare till flera anläggningar som tillsammans överstiger 500 kW betalar 0,6 öre/kWh i energiskatt på egenproducerad el.

Ursprungsgarantier

Elproduktion från solceller berättigar dig att få ursprungsgarantier. Priset är marknadsbaserat. Du får en ursprungsgaranti per producerad MWh.

Observera att det tillkommer en årsavgift på 200 kronor för att inneha ett konto för ursprungsgarantier från och med 1 januari 2024. Använd gärna vår lönsamhetskalkyl för att beräkna om du skulle tjäna på att ansöka om ursprungsgarantier. 

Är ursprungsgarantier något för mig?

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera