Rapporterade incidenter i solcellsinstallationer för villor

Här finns en sammanställning av rapporterade incidenter i solcellsinstallationer på villor i Sverige. Kartläggningen omfattar drygt 50 händelser, alltifrån elolyckor och bränder till avvikelser i elproduktionen. Det finns idag ingen samordning av rapporteringen.

Energimyndigheten har låtit forskningsinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, sammanställa rapporterade incidenter i solcellsinstallationer på villor i Sverige. Uppgifterna har samlats in från ett 30-tal olika källor och kartläggningen omfattar sammanlagt drygt 50 incidenter. Det finns ingen central, gemensam insamling av incidenter i solcellsinstallationer och därmed ingen samordning av rapporteringen. Detta gör att det finns risk att mörkertalet är stort, att det finns fler incidenter med kopplingar till solcellsinstallationer som inte syns i statistiken.


Alltifrån elolyckor och bränder till avvikelser i elproduktionen

I kartläggningen ingår elolyckor, bränder och arbetsplatsolyckor i samband med installation av solcellsanläggningar. Även stora skillnader mellan den utlovade och den faktiska mängden el som solcellsanläggningen klarat av att producera räknas som en incident.


Liknar incidentrapporteringen i Storbritannien och Tyskland


Då det finns väldigt få rapporterade incidenter som berör solcellsanläggningar har man även jämfört med skadestatistiken från Storbritannien och Tyskland som har betydligt fler solcellsanläggningar och funnit att det finns mångas likheter.

Data har samlats in och analyserats från olika källor

Exempel på källor som rapporterat incidenter kopplade till solcellsinstallationer.

  • Försäkringsbolag
  • Myndigheter som Elsäkerhetsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket
  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  • Brandskyddföreningen
  • Representanter från branschen så som Svensk Solenergi


Exempel på typer av incidenter

Här är exempel på vilka typer av incidenter som rapporterats. Vid vissa brandincidenter är orsaken okänd på grund av förstört materiel.

  • Eltillbud på grund av materialbrister i kopplingar, kablar, växelriktare och optimerare
  • Eltillbud på grund av installationsfel
  • Bristfälligt montage
  • Lägre elproduktion än utlovat innan köp