Elsäkerhet

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker för dig och andra finns krav på vem som får installera och hur det ska gå till. Som köpare är det viktigt att du väljer leverantör med omsorg och ser till att slutkontroll och överlämning av anläggningen utförs.

Elsäkerhetsregler för en säker installation

Det finns regler för elinstallationsarbete som syftar till korrekta och säkra installationer. Som köpare av en solcellsanläggning är ditt ansvar enligt elsäkerhetslagen (2016:732) att se till att det företag du anlitar för elinstallationen är registrerat enligt verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar (Lågspänning) i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Registret är sökbart.

Kolla elföretaget, Elsäkerhetsverket

Kolla elföretaget

Det är vanligt att solcellsleverantörer själva inte utför elinstallationsarbetet utan har kontrakt med ett elinstallationsföretag för utförandet, fråga därför din leverantör om vilket företag du ska söka efter i registret. Visst montagearbete räknas inte som elinstallationsarbete och kan alltså utföras av en annan aktör.

I och med registreringen intygar företagen att de har en auktoriserad elinstallatör knuten till sig samt ett egenkontrollprogram som beskriver hur företaget säkerställer uppfyllande av gällande regelverk. Registreringen innebär dessutom att Elsäkerhetsverket får utökade möjligheter för sin tillsyn, vilket innebär ökad trygghet för dig som köpare.

Varför anlita ett registrerat elföretag, Elsäkerhetsverket.

Elinstallationsföretaget ska under och efter arbetet kontrollera solcellsanläggningen så att allting är säkert. Elsäkerhetsverket rekommenderar att du som köpare ska begära att kontrollen dokumenteras och ingår i den dokumentation som lämnas till dig. Avtala detta innan arbetet påbörjas. Om ingen kontroll utförs ska du inte tillåta att anläggningen tas i bruk. 

Anlita ett elinstallationsföretag, Elsäkerhetsverket

Informera räddningstjänsten om anläggningen

En brand är inget att oroa sig för under normal drift, men för att räddningstjänsten ska kunna agera rätt ifall ditt hus börjar brinna behöver de veta att du har en solcellsanläggning. Därför bör du eller solcellsleverantören stämma av anläggningens utformning med dem. För att stötta räddningstjänsten är det bra om installatören lämnar en så kallad insatsplan och för större anläggningar eventuellt även en situationsplan. Nedan följer några punkter räddningstjänsten kan vara intresserade av att diskutera.

 • Vilka nödstopp och brytare finns och vad blir effekten av att använda dem?
 • Vilken information finns vid anläggningen i form av varnings- och informationsskyltar? 
 • Hur är anläggningen utformad och placerad på taket?

Publikation: Råd räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Du ansvarar för att din anläggning är säker

När anläggningen överlämnats till dig är det ditt ansvar att se till att den förblir säker. Några punkter som är viktiga att tänka på är därför:

 • En solcellsanläggning är relativt underhållsfri, men be din leverantör visa dig hur du utför drift, underhåll och fortlöpande kontroller.
  Drift och underhåller av din solcellsanläggning
 • Instruktioner om hur anläggningens delar ska användas och underhållas på bästa sätt finns i tillverkarens manualer. Det är därför viktigt att denna information överlämnas med anläggningen.
 • Dokumentation av anläggningens utförande och att den är rätt skyltad är viktigt för att framtida elarbeten ska kunna göras säkert och att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete vid en eventuell brand. Se till att ni kommer överens om detta innan arbetet påbörjas. 

Vill du veta mer om regelverk och elsäkerhet?

 • Installera solcellsanläggningar, Elsäkerhetsverket
 • Vill du läsa vad som står i lagen och i föreskrifter om elsäkerhet? I Elsäkerhetslagen (2016:732) 26§ och 27§ kan du läsa om kraven vid installation.
  Elsäkerhetslagen (2016:732)
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströms-anläggningar ska vara utförda. 2 kap. 2 § ställer krav på kontroll före ibruktagande. 3 kap. 6 § ställer krav på märkning och dokumentation för drift och underhåll.
  ELSÄK-FS 2022:1
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera