Det här ingår i en solcellsanläggning

En solcellsanläggning består inte enbart av solpanelerna på taket. Det behövs också andra delar, exempelvis en växelriktare för att du ska kunna använda den ström som dina solceller producerar. 

  • Solceller: Solcellerna omvandlar energin i solljuset till elektrisk energi i form av likström (DC). De egentliga solcellerna är små. Därför kopplas de samman i moduler, ofta kallade paneler. När du köper solceller köper du alltså inte enskilda solceller utan moduler. En solcellsmodul består av ett antal seriekopplade solceller inkapslade i skyddande glas (eller plast).
  • Monteringssystem: Monteringssystemet behövs för att fästa solcellerna i taket eller fasaden på byggnaden.
  • Växelriktare: Solcellerna ger likström (DC, direct current) men elapparaterna i hemmet använder växelström (AC, alternating current). Växelriktaren omvandlar likström till växelström. De styr även att solcellerna belastas optimalt så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning.
  • Anslutning: Din solcellsanläggning ansluts till husets elcentral. I elcentralen installeras säkringar och elmätare. Säkerhetsbrytare installeras på båda sidor om växelriktaren, alltså både på likströms- och växelströmssidan. Säkringar och säkerhetsbrytare installeras av solcellsinstallatörens elektriker. Elmätaren mäter hur mycket el som matas in och ut på elnätet. Om elmätaren inte klarar av att mäta inmatning av el så behöver den bytas ut. Detta görs kostnadsfritt av ditt elnätsföretag på säkringsabonnemang upp till 63 ampere (43,5 kW), förutsatt att du på årsbasis köper mer el från nätet än du matar in.
+

Hur fungerar systemet?

Figuren nedan visar en solcellsanläggning i ett hus. Solcellerna (1 i figuren) omvandlar solstrålning till el i form av likström. Växelriktaren (2 i figuren) gör därefter om likströmmen till växelström som du kan använda i apparater i hemmet (4 i figuren) eller mata in på elnätet (6 i figuren). Elen används i första hand i ditt hus genom att solcellanläggningen ansluts till husets elcentral (3 i figuren), men om din solcellsanläggning producerar mer el än du använder för stunden så går överskottet in på elnätet. Elen, både till och från ditt hus mäts i din elmätare (5 i figuren). Om du har batterier hemma kan du spara överskottet i dem.Illustration över solcellsanläggning  ett hus

 

Klicka på bilden för en förstoring.

Ett solcellssystem. 1=solcellsmodul, 2=växelriktare, 3=elcentral, 4=solel som används direkt i huset, 5=elmätare, 6=in-och utmatning av el mellan hus och lokalnät.

+

Olika typer av solenergi

Monokristallina solceller

Monokristallina solcellsmoduler baseras på kisel. Solcellerna som används i dessa moduler är inte är helt igenom rektangulära utan har rundade kanter. Vanligtvis har solcellerna en svart färg. Verkningsgraden för modulerna ligger på runt 15–22 %.

Kostnaden per modul är högre än för polykristallina solceller.

Polykristallina solceller

Polykristallina solcellsmoduler baseras på kisel och innehåller rektangulära solceller. Färgen är oftast skimrande blåaktig men det går även att få i andra färger vilket dock kan påverka verkningsgraden negativt. Verkningsgraden för modulerna ligger på runt 15–17 %.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller är som namnet antyder tunna med låg materialåtgång. Det finns olika typer av tunnfilmssolceller. Dessa brukar benämnas utifrån vilka ämnen som ingår, exempelvis CdTe (kadmium, tellurid) eller CIGS (koppar, indium, gallium, selen). CdTe-solceller innehåller mer av det miljöfarliga ämnet kadmium än CIGS-solceller.

Både verkningsgrad och modulkostnad är något lägre för CdTe än för CIGS. Generellt sett blir en anläggning med tunnfilmssolceller dyrare än en anläggning med kiselsolceller förutsatt att samma mängd el ska produceras.

Tunnfilmssolceller är inte lika vanliga som kristallina solceller och finns inte alltid i leverantörers produktutbud. De har en jämn färg och de kan göras böjbara vilket innebär att de kan placeras på ytor där inte kristallina solceller är lämpliga.

Verkningsgraden för modulerna ligger på runt 10–16 %.

Solceller integrerade i takmaterial

Ett alternativ till vanliga solcellsmoduler är takintegrerade lösningar som kan ersätta takmaterial och samtidigt producera el. Flera olika typer finns redan på marknaden. Utvecklingen inom detta området går också snabbt framåt. Estetiskt är det många som uppskattar att solcellerna blir en del av taket. Kostnadsmässigt är det dock fortfarande dyrare än vanliga solcellslösningar.

Solvärme

En solvärmeanläggning fungerar så att solen värmer upp en vätska i solfångarna som pumpas vidare i ett rörsystem för att samlas i en behållare som kallas för en ackumulatortank. I tanken är det möjligt att lagra värmen i upp till några dagar, beroende på hur tanken är utformad. Den vätskeburna värmen kan sedan användas till att värma upp en byggnad, en pool eller kranvattnet i ett hus.

För att värma upp ett hus med solvärme krävs det att man har ett vattenburet värmesystem.

Hybrid anläggning

PVT (förkortning av engelska photovoltaic thermal hybrid solar collector) är ett samlingsbegrepp som avser solpaneler som alstrar både el och värme. Panelerna består både av ett material som producerar el, och ett värmeledande material. På så vis kan panelen också ta tillvara på värmen från solinstrålningen.

Värmen transporteras från PVT-systemet med en värmebärare, ofta luft eller vatten.
Kombinationen gör att andelen energi som utnyttjas per kvadratmeter ökar. PVT-system kan därför vara attraktiva på platser där man har begränsad plats, men behov av att energieffektivisera.

+

Solceller under utveckling

Energimyndigheten finansierar forskning inom området omvandling av solenergi till el. Vi har samlat information om projekt som fått stöd inom området.

Solenergi

+

Verkningsgrad

Solcellsmodulens verkningsgrad anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi. Många solcellsmoduler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %. Det betyder att 16–17 % eller ungefär en sjättedel av energin i solstrålningen omvandlas till el (likström). I kablar och växelriktare får man en del förluster som gör att systemverkningsgraden blir lägre än för en enskild modul.

Frågor och svar:

+

Får jag el i huset om jag har en solcellsanläggning och det blir ett strömavbrott i elnätet?

Nej, det räcker inte med bara en vanlig solcellsanläggning för att få el vid ett strömavbrott. Anledningen är att det i varje enskilt elsystem alltid måste vara balans mellan elproduktion och elkonsumtion. Detta gäller även i ett hus som kopplas bort från elnätet, oavsett om det är permanent eller under ett strömavbrott. Med ett batteri, styrelektronik och en brytare mot elnätet till din solcellsanläggning är det dock möjligt att balansera elproduktionen från solcellerna mot förbrukningen i huset utan hjälp av elnätet. Läs mer under Koppla batterier till solcellerna.

+

Hur länge har solceller funnits i Sveriges?

Sveriges äldsta solcellsanläggning är från 1984 och sitter på ett flerbostadshus i Huvudsta, Stockholm. Solcellerna producerar något mer solel idag än när de installerades. Det beror på att växelriktarna har bytts ut och är mer effektiva än de ursprungliga.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera