Drift och underhåll av din solcellsanläggning

För att din solcellsanläggning ska fungera så bra som möjligt under så lång tid som möjligt finns det vissa saker som du som ägare bör veta för att garantera produktion av el.

Skötsel av solcellsanläggningen kräver lite arbete

När en solcellsanläggning är färdiginstallerad och överlämnad går ansvaret för att sköta om och underhålla anläggningen över till dig som anläggningsinnehavare. Oftast är solcellsanläggningar i stort sett självgående, och arbetsinsatsen som krävs av dig mycket liten. Men med jämna mellanrum behöver du kontrollera din anläggning så att den förblir säker och producerar som den ska. Här följer några råd om hur du kan sköta din anläggning.

Ansvaret för elanläggningen, Elsäkerhetsverket

Du bör få skötselinstruktioner vid överlämning av solcellsanläggningen

Beroende på hur stor anläggning du har kan kraven på hur du ska driva och underhålla anläggningen skilja sig. Vid överlämning av anläggningen bör du därför få drifts- och skötselanvisningar från installatören. Även tillverkarnas manualer och dokumentation om solcellsanläggningens utförande ska lämnas över till dig. Med hjälp av detta kan du veta hur anläggningen ska användas och underhållas.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

För dig som äger en eller flera större solcellsanläggningar kan det vara aktuellt att teckna ett serviceavtal med leverantören, eller en annan firma som är experter på solel, som regelbundet kontrollerar anläggningen. I dessa fall är det också en fördel om anläggningen är internetuppkopplad och det finns en referenssolcell installerad. Det möjliggör att det går att jämföra den aktuella elproduktionen med solinstrålningen.

I de fall du har mer än 500 kW solceller sammanlagt tillkommer viss administration kring energiskatten. Den ska då betalas in direkt till Skatteverket för all elanvändning i samtliga byggnader du äger.

Skatteregler vid elförsäljning

Frågor och svar:

+

Hur underhåller jag min anläggning?

I dokumentationen som kommer med din anläggning bör du kunna läsa mer om hur du underhåller anläggningen. Spara därför alltid tillverkarens manualer och dokumentation.

Ett par enkla punkter för kontroll av en solcellsanläggning kan vara:

 • Se över din anläggning årligen, gärna på våren efter att snön smält. Titta från marken efter synliga skador på solcellspanelerna.
 • Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, framförallt inte i kabelböjar. Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare.
 • Kom ihåg att solceller är känsliga. Även om solcellerna ligger bakom glaset kan det bli mikrosprickor i dem vid hög belastning. Gå aldrig på en modul. Tryck som är fördelat jämnt över modulen, som snö, är däremot okej.
 • Har det blivit missfärgningar på modulerna? Kontakta din leverantör.
 • På en anläggning som ligger platt (mindre än fem graders lutning) kan det med tiden växa alger längst ner på modulerna. Torka bort dem med lätt fuktad trasa.
 • Se över larmindikatorer på växelriktarna regelbundet.
 • Titta efter tecken på att vatten läcker in.
 • Vissa tillverkare kan ha krav på att du regelbundet testar så att funktionen är intakt på komponenter som finns för att kunna bryta strömmen till anläggningen om det skulle behövas, läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.
 • Med digital uppföljning av solcellsanläggningens produktion kan du själv följa så att anläggningen producerar som den ska, kontakta din leverantör om den inte gör det.

En översiktlig kontroll av anläggningen från marken räcker oftast. Om du ändå går upp på taket är det viktigt att tänka på riskbedömningen av arbetet, dels med tanke på att solcellerna är strömförande och hala, dels för att arbete utförs på hög höjd (fallrisk).

+

Behöver jag rengöra mina solcellspaneler?

Att rengöra panelerna från smuts behövs normalt inte för produktionens skull. I Sverige regnar det vanligtvis så ofta att smuts och pollen sköljs bort naturligt. Undantagsvis går det att spola av panelerna med vatten som har lågt tryck, men gör det bara då det finns ett verkligt behov eftersom du riskerar kalkavlagringar ifall vattnet du använder är hårt.

+

Behöver jag skotta bort snö från solcellerna på vintern?

Vanligtvis behöver du inte skotta bort snö. Snön har oftast inte stor inverkan på elproduktionen. Endast en mycket liten del av den årliga produktionen från en solcellsanläggning sker under vintern, och därför förlorar du inte så mycket elproduktion om snön ligger kvar på solcellerna. Kostnaden för att ta bort snötäcket överstiger normalt värdet av elproduktionen. Dessutom riskerar du både att skada modulerna och att själv falla ner och skada dig. Om du har lutande anläggningar leder vårsolens värme till att snön glider av solcellerna.

Vid mycket stora mängder snö kan det dock finnas anledning att skotta bort snön från taket och försiktigt borsta bort snö från solcellsmodulerna, för panelernas och takets hållbarhet. I så fall är det viktigt att personen som rör sig på taket använder säkerhetsutrustning för att undvika fallolyckor.

Det varierar mellan moduler hur mycket snö de tål och vissa modeller är konstruerade att tåla särskilt hög last. Det är bra att undersöka vilken snölast systemet tål innan du köper in och låter montera det.

Läs mer under frågan "Vad är viktigt att tänka på vid klent byggda tak?

+

Vad är viktigt att tänka på vid klent byggda tak?

Tak ska vara dimensionerade för att klara den snölast som kan förekomma på den aktuella platsen. Dimensionerande snölast varierar över landet, men är normalt inom intervallet 150 till 350 kg/m². Det förekommer, men är ovanligt att villatak är klent byggda (främst platta eller låglutande tak med stora spännvidder), och därmed behöver skottas vid stora snölaster.

Tänk då på att:

 • Om du vet att taket behöver skottas, se till att lämna fria ytor för skottning när solcellerna monteras.
 • Lämna fria vägar till andra funktioner på tak som någon kan behöva komma åt, till exempel för att röja bort istappar.
 • Takmonterade solceller höjer taknivån och kan på så sätt påverka funktionen hos ett befintligt skydd mot snöras.
 • Det finns risk för skador både på moduler och kablar vid snöskottning.
+

Vad kan en mer omfattande kontroll av min anläggning innehålla?

För en djupare kontroll av din anläggning kan du anlita ett elinstallationsföretag eller en solcellsleverantör som erbjuder servicebesiktning. Den kan exempelvis innehålla:

 • Mät temperaturen på kopplingspunkter i kopplingslådor, kontaktdon och solcellspanelerna vid hög solinstrålning (IR-kamera kan vara en hjälp till att hitta punkt-skador som kan ses som varma punkter)
 • Kontrollera att alla kablar mellan solcellspanelerna och växelriktaren är korrekt dragna och oskadade. (Det får inte finnas några yttre drag- eller tryckbelastningar på kablar och alla kablar ska vara väl samlade och skyddade mot yttre påverkan.)
 • Kontrollera att systemet med alla solcellspaneler och kabelstegar är korrekt fästa (finns tecken på korrosion?)
 • Är elinstallationerna skyddade mot fukt? Finns tecken på fuktinträngning i några komponenter?
 • Kontrollera att alla lastfrånskiljare och brytare fungerar som de ska.
 • Kontrollera växelriktarens skydd som förhindrar att anläggningen ansluts till distributionsnätet i händelse av ett spänningsbortfall.
 • Kontrollera att spänning och frekvens inte avviker från värden som gäller för normal matning.
 • Gå igenom all dokumentation. Finns elscheman, skötselanvisning, bruksanvisningar och underhållsplan och så vidare?
 • Anläggningen ska vara korrekt skyltad med tydligt läsbara skyltar.
 • Finns det tecken på att anläggningen stör annan elektrisk utrustning?
 • Kontrollera växelriktarnas produktion och utvärdera om den är inom förväntat intervall.
 • Kontrollera att eventuell datalogger och visualisering (skärm) fungerar.
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera