Fördjupning om löpande intäkter

Här får du fördjupad information om olika löpande intäkter som du kan få för den el som din solcellsanläggning genererar.

Egenanvänd el

Vid tillfällen då solcellsanläggningen producerar el som du själv använder i ditt hushåll ersätter den el du annars skulle köpt från nätet.

+

Vem kan ha en egenanvändning?

Alla producenter oavsett storlek på anläggning kan ha en egenanvändning av el. Egenanvändning kan ha olika värden för olika producenter.

Förutsättningen för att du ska kunna använda din egen el är att elen inte överförs till ett koncessionspliktigt nät. Läs mer om vilka nät som är koncessionspliktiga samt regler för koncessionsplikt under frågor och svar nedan. 

+

Hur mycket kan jag få för min egenanvändning?

Värdet av egenanvändningen motsvarar de rörliga kostnaderna du annars skulle haft för att köpa el, det vill säga elpris, energiskatt (förutsatt att du har rätt till undantag från energiskatten, se nedan), elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms. Observera att prisnivån för köpt el är marknadsstyrd och kan komma att förändras. 

Elpriser och elavtal, SCB

+

Hur gör jag för att själv använda elen?

Elen från solcellsanläggning går direkt till din egenanvändning om dessa sker samtidigt. En möjlighet att öka egenanvändningen är att koppla ett batteri och styrutrustning till solcellsanläggningen.

Koppla batterier till solceller

Sälja överskottsel

Vid tillfällen då din solcellsanläggning producerar el som du själv inte använder, till exempel under soliga dagar när du inte är hemma, kan du som elproducent mata in överskottet på nätet. För att sälja och få betalt för överskottselen behöver du teckna avtal med ett elhandelsföretag som vill ta emot din sålda el. Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel och ge dig en skälig ersättning för produktionen även om du inte har något avtal med elhandelsföretaget om det.

Dina rättigheter och skyldigheter enligt ellagen

+

Vem kan sälja överskottsel?

Alla producenter som matar in överskottsel på nätet kan sälja sin överskottsel, oavsett storlek på anläggning. Det händer dock att elhandelsföretagen kräver att du även är elhandelskund, alltså köper din el hos dem för att få sälja.

+

Hur mycket kan jag få för min överskottsel?

Den överskottsel som dina solceller producerar kan du sälja genom att teckna avtal med ett elhandelsföretag. Elhandlare köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen NordPool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder. Priset beror på tillgång och efterfrågan, och är till exempel ofta högre på kalla vinterdagar när behovet av el för uppvärmning är stort. Många elhandelsföretag köper överskottsel till spotpris, vilket är elpriset på den nordiska elbörsen NordPool, minus ett litet avdrag. En del företag har även speciella erbjudanden exempelvis med högre ersättning under avtalets första år.

NordPool

Något som är bra att tänka på när du jämför erbjudanden från olika elhandelsbolag är vilka villkor som gäller, det kan till exempel finnas krav på att du både säljer och köper el av samma bolag. Undersök därför vilket elhandelsföretag som ger bäst villkor för just dig.

Utöver priset du kan få för elen du säljer till elhandelsföretaget kan du få:

  • Skattereduktion
  • Ersättning från elnätsbolaget för inmatning av el på nätet
  • Pris för ursprungsgarantier
+

Hur säljer jag min överskottsel?

Du måste meddela ditt elnätsföretag att du producerar el så att du får ett så kallat inmatningsabonnemang för att mata in din el på elnätet. Därefter letar du upp ett elhandelsföretag som kan erbjuda dig ett bra avtal, och kontaktar dem om att du vill sälja elen som du matar ut på nätet till dem.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

+

Behöver jag registrera mig för att betala moms på försäljningen?

I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen på din villa. 

Läs mer om skatteregler vid elförsäljning och om när momsregistrering kan bli aktuellt. 

Rättigheter och skyldigheter vid installation

Skattereduktion

Du som har en solcellsanläggning har möjlighet att få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för överskottsel som du matar in på elnätet.

+

Vem kan få skattereduktion?

Du som producerar förnybar el i liten skala kan få skattereduktion om du uppfyller följande villkor:

  • Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare. Anslutningspunkten är den punkt där elnätsföretagets elnät slutar. Ofta sitter anslutningspunkten vid eller nära elmätaren.
  • Säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere (A). En vanlig villa har oftast en säkring på långt under 100 ampere.
  • Du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna göra avdrag på deklarationen.

Dessutom måste du alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Både fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

+

Hur mycket skattereduktion kan jag få?

Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kWh för all el som matas in till elnätet. Du kan maximalt få reduktion för 30 000 kWh, eller 18 000 kronor per år och anslutningspunkt (den punkt där elnätsföretagets elnät slutar). Du kan inte få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget.

Om du köper 15 000 kWh el per år men under samma år matar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattereduktion på de 5000 kWh som överstiget uttaget.

Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket

+

Hur får jag skattereduktion?

Skattereduktionen får du tillgång till genom att fylla i inkomstdeklarationen en gång om året. För privatpersoner finns uppgifter om skattereduktionen redan förtryckt på deklarationen. Du måste anmäla till ditt elnätsföretag att förnybar el matas in på nätet. De i sin tur ser till att mätningen görs korrekt, och skickar därefter en kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket som har matats in och ut på elnätet.  

Du som har ett företag behöver själv begära skattereduktionen.

+

Hur länge kan jag få skattereduktion?

Under hur lång tid du kommer att få skattereduktionen är inte bestämt. Regeringen beslutar om nivå och villkor för reduktionen. Du bör därför vara medveten om att det kan vara osäkert att räkna med att få reduktionen under hela anläggningens livslängd.

Ersättning för inmatning av el på nätet

När el överförs långa sträckor i elnät uppstår energiförluster. Solceller som producerar el nära platsen där förbrukningen sker kan bidra till att minska dessa energiförluster. Bland annat därför är elnätsföretagen skyldiga att betala en ersättning för den överskottsel en solcellsägare matar in till nätet, denna kallas ibland "nätnytta" eller "energiersättning".

+

Vem kan få ersättning för inmatning av el på nätet?

Innehavare av en produktionsanläggning ansluten till nätet.

+

Hur mycket kan jag få i ersättning för inmatning av el på nätet?

Ersättningen varierar mellan olika elnätsbolag och kan vara olika beroende på var du bor. Vanliga nivåer är några öre/kWh.

+

Hur får jag ersättning för inmatning av el på nätet?

Denna ersättning betalas ut per automatik som ett avdrag på din elnätavgift. Du som äger en solcellsanläggning får det oavsett om du har en köpare av din överskottsel eller inte.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Undantag från energiskatt

Normalt sett ska alla som producerar eller överför el betala energiskatt. Vid produktion i solcellsanläggningar med mindre än 500 kW i toppeffekt gäller dock ett undantag från energiskatten, se nedan i den röda rutan vad som gäller för respektive anläggningsstorlek för egenanvänd el.

Skatt på el, Skatteverket

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elhandelsföretag. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt.

Om ursprungsgarantier

Ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen

+

Vem kan få ursprungsgarantier?

Elproducenter kan få ursprungsgaranti för varje producerad MWh el. Det är frivilligt att ansöka om ursprungsgarantier.

Ta hjälp av vår lönsamhetskalkyl för att se om ursprungsgarantier är lönsamt för dig.

Är ursprungsgarantier något för mig?

+

Hur mycket kan jag få för ursprungsgarantier?

Du blir tilldelad ursprungsgarantier baserat på din produktion. För att du ska få en intäkt från dina ursprungsgarantier måste du sälja dem. Det finns inget bestämt pris, utan det görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare.

Observera att det tillkommer en årsavgift på 200 kronor för att inneha ett konto för ursprungsgarantier från och med 1 januari 2024. Använd gärna vår lönsamhetskalkyl för att beräkna om du skulle tjäna på att ansöka om ursprungsgarantier.

+

Hur får jag ursprungsgarantier?

Ansökan görs till Energimyndigheten.

Ansökan om ursprungsgarantier

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Skattereduktion för förnybar el för näringsfastigheter

Om ditt elnätsabonnemang överstiger 100 ampere för den aktuella fastigheten har du inte rätt till skattereduktion. Du kan kontrollera vilken säkring du har med ditt elnätsföretag. 100 ampere motsvarar en solcellsanläggning på cirka 69 kW, vilket i sin tur motsvarar en yta på 414 kvadratmeter.

Tänk på att skattereduktionen är en reduktion på din beräknade slutgiltiga skatt. För exempelvis bostadsrättsföreningar kan det finnas begränsade möjligheter till skattereduktion på grund av begränsat skatteunderlag. Skattereduktionen görs på kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsavgifter och fastighetsskatt. För att beräkna om du kommer att få skattereduktion för förnybar el kan du räkna ut din skatt.

Räkna ut din skatt, Skatteverket

Du som har ett företag behöver själv begära skattereduktionen.

Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet, Skatteverket

När behöver du betala moms på elförsäljningen?

Om den totala försäljningen, exklusive moms, av både el och varor och tjänster, uppgår till högst 80 000 kronor per år behöver du inte deklarera och betala moms. Vid ett belopp högre än 80 000 kronor behöver du betala 25 procent mervärdesskatt på den sålda elen och registrera dig för moms om du inte redan är registrerad.

Momsregistrering, Skatteverket

Elhandelsföretaget som köper din el betalar då ut moms till dig vid köp, det är denna moms som sedan betalas in till Skatteverket.

Undantag från energiskatt

Normalt sett ska alla som producerar eller överför el betala energiskatt. Vid produktion i solcellsanläggningar med mindre än 500 kW i toppeffekt gäller dock ett undantag från energiskatten. Om du har något av följande ska du registrera dig hos Skatteverket och betala skatt för den el som anläggningarna producerar:

  • Flera solcellsanläggningar som var och en har en installerad toppeffekt som är lägre än 500 kilowatt, men som tillsammans har en installerad toppeffekt på 500 kilowatt eller högre.
  • En eller flera anläggningar med högre installerad toppeffekt på 500 kilowatt eller högre.

För den el du inte matat in till nätet från anläggningen/arna får du göra ett avdrag så att du endast betalar 0,6 öre/kWh.

På Skatteverkets webb finns information om de olika skattesatserna och om hur du registrerar dig för att betala energiskatt.

Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet, Skatteverket

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?.

Hur en anläggning ska definieras är idag något osäkert. Branschorganisationen Svensk Solenergi rekommenderar att räkna allt som ligger innanför en och samma anslutningspunkt (den punkt där elnätsföretagets elnät slutar) till koncessionspliktigt elnät som en anläggning. Ofta sitter anslutningspunkten vid eller nära elmätaren.

Svensk Solenergi

Elnätsabonnemanget i flerbostadshus påverkar hur solelen kan användas

I ett flerbostadshus har hyresgästerna ibland egna elnätsabonnemang som är kopplade till elnätet. Om ni i ett sådant flerbostadshus har solceller kan solelen användas till fastighetsel som används till gemensamma ytor utan att den blir skattepliktig för energiskatt, men möjligheten till användning för hyresgästernas el kan vara begränsad.

För att öka egenanvändningen av solel i flerbostadshus finns en möjlighet att skapa ett gemensamhetsabonnemang med undermätare. På så sätt kan solelen användas både till fastighetsel och till hushållsel och därmed kan ni minska överskottet som matas in på nätet. Det kallas även individuell mätning och debitering. Läs mer om gemensamhetsabonnemang under frågor och svar samt i rapporten Solceller i flerbostadshus från stiftelsen STUNS Energi.

Solceller i flerbostadshus, STUNS Energi

Frågor och svar:

+

Vad är ett gemensamhetsabonnemang/individuell mätning och debitering?

En byggnad med ett gemensamhetsabonnemang har en gemensam anslutningspunkt till elnätet istället för att varje hyresgäst har en egen anslutningspunkt och eget elnät- och elhandelsabonnemang. Elen ingår då i hyran, eller så kan upplägget till exempel. utformas så att den månatliga hyran varieras utifrån hur mycket el som konsumerats.

Ett gemensamhetsabonnemang kan sänka den samlade kostnaden för de fasta elnätskostnaderna. Nackdelen är att de boende då inte har möjlighet att själva välja elleverantör och elhandelsavtal. De boende förlorar också vissa lagstadgade rättigheter som gäller för elkunder med eget abonnemang. Vid intern mätning och debitering blir alltså fastighetsägaren ansvarig för mätning inom fastigheten. Läs mer om gemensamhetsabonnemang i Solceller i flerbostadshus från stiftelsen STUNS Energi

+

Vilka nät är koncessionspliktiga?

El som överförs till ett koncessionspliktigt nät är skattepliktig. Där koncessionsplikt råder är det bara en aktör som får bygga och använda ledningarna, ofta ett elnätsföretag.

Vissa ledningar och ledningsnät är undantagna från kravet på koncession och får byggas och användas utan tillstånd, så kallade icke koncessionspliktiga nät. Undantagen framgår av förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen. Förordningen är uttömmande och är direkt tillämplig, d.v.s. det krävs inget tillstånd från Energimarknadsinspektionen. Exempelvis är elnätet på eller inom en byggnad undantaget från krav om nätkoncession. Elledningarna inom ett bostadshus kräver alltså normalt inte nätkoncession, inte heller ledningarna som går till uthus eller liknande byggnader som ligger i bostadshusets ”omedelbara närhet”. Ledningar mellan byggnader för boende omfattas dock i regel av nätkoncession och solel som distribueras över dessa blir alltså skattepliktig för energiskatt. Läs mer om krav på nätkoncession på Energimarknadsinspektionens webb.     

+

Kan jag få undantag från koncessionsplikten för att undvika energiskatten?

Undantag från koncessionsplikten specificeras i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). Undantag ges bland annat för nät inom eller på en byggnad och för nät inom en jordbruksfastighet.

Förordningen om undantag är uttömmande, vilket innebär att endast de undantag som finns i förordningen är de ledningar och ledningsnät som inte kräver koncession. Undantagen i förordningen gäller direkt, vilket innebär att endast objektiva förutsättningar kan ligga till grund för Energimarknadsinspektionens tolkning.

Ett koncessionspliktigt nät definieras och regleras i ellagen och undantag hittas i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen. Mer information om undantag från koncessionsplikten finns på Energimarknadsinspektionens webb. Hos Energimarknadsinspektionen, Ei, kan du också ansöka om "Begäran om bindande besked av undantag av koncessionsplikt" om du är osäker på vad som gäller i ett enskilt fall.

+

Behöver jag betala energiskatt för att använda min egenproducerade solel på min jordbruksfastighet?

Ett internt lågspänningsnät inom en jordbruksfastighet kräver inte nätkoncession. Därför kan du, förutsatt att anläggningen inte överskrider 500 kW, använda din egenproducerade solel utan att energiskatt utgår.

Läs mer om nätkoncession på Energimarknadsinspektionens webb.