Effektivt åtgärdspaket leder till maximala energibesparingar

Totalmetodiken ska på ett lönsamt sätt förbättra energiprestandan i befintliga lokalbyggnader. Metoden tar ett helhetsgrepp om byggnadens energianvändning. Målet är att uppnå maximala energibesparingar inom fastighetsägarens lönsamhetskrav. 

Metoden handlar om att genomföra ett åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens krav på lönsamhet. Genom att arbeta med åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder, får man med sig de aktiviteter som på egen hand hade varit olönsamma, men som bidrar till en ökad energieffektivisering.

Åtgärderna i paketet uppfyller tillsammans lönsamhetskraven och minskar fastighetens energibehov drastiskt. Projekt som genomförs med Totalmetodiken kallas för totalprojekt.  

Totalmetodiken har utvecklats av fastighetsägarnätverket Belok som tillsammans äger 30 procent av landets lokalfastigheter. 

Exempel på energieffektiviseringsåtgärder

Fastighetsägarens kalkylränta är 5 %. 

Investering (kkr)
Besparing (kkr/år)
Livslängd (år)
Internränta (%)
Nya fönster
2000
90
40
3,2
Ny belysning
1 200
105
15
3,6
Värmeåtervinning
1 800
190
20
8,5
Nya termostater
75
45
15
59,9
Ny tappvattenarmatur
150
30
15
18,4

Källa: Belok - Totalmetodiken

Besparingar

Klicka på bilden för att se en större bild. Källa: Belok - Totalmetodiken

Totalmetodikens tre etapper

För att säkerställa systematiken i arbetsprocessen har Totalmetodiken strukturerats i tre etapper:

Etapp 1 - Framtagning av åtgärdspaket:

  • insamling av grunddata
  • energibesiktning
  • energiberäkningar
  • kostnadskalkyler
  • framtagning av åtgärdspaket.

I etapp 1 genomförs en grundlig energiteknisk besiktning av byggnaden för att fastställa status och identifiera tänkbara energiåtgärder. Alla energibesparingar som är möjliga ska identifieras, även de som i första skedet bedöms som olönsamma. Energi- och lönsamhetsberäkningar samt en analys av insamlad data resulterar i ett åtgärdspaket som ger fastighetsägaren underlag för ett välgrundat beslut. 

Etapp 2 - Genomförande av åtgärder:

  • projektering av åtgärder
  • entreprenad
  • funktionskontroll.

I etapp 2 genomförs åtgärdspaketet i sin helhet. För att säkerställa de beräknade besparingarna är det viktigt att det utförda arbetet håller hög kvalitet. Det är lika viktigt att man i nästa steg, funktionskontrollen, kontrollerar att åtgärderna som genomförts fungerar på rätt sätt. 

Etapp 2 - Uppföljning:

  • mätning av energianvändning
  • kontroll av lönsamhetsutfall.

I etapp 3 följer man upp det verkliga utfallet, det vill säga den faktiska energianvändningen. Mätningen pågår löpande under minst ett år och utfallet jämförs med underlaget från etapp 1, det vill säga beräkningarna. Om man inte uppnår det förväntade resultatet utreder man orsaken och åtgärdar eventuella fel och brister. 

Beräkningar och genomförda projekt enligt Totalmetodiken visar energibesparingar på 30-60 procent och en lönsamhet på över 10 procent i många fall (räknat på förräntning av investerat kapital). 

Källa: Belok.se och Energilyftet

Totalmetodiken - en användbar metod

Totalmetodiken testas och har testats av statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Totalprojekt har genomförts i många olika typer av byggnader, från ishallar till kontor, och har fått en stor spridning i landet.

Bland de som testat metoden är samstämmigheten stor, det är en mycket användbar metod som man gärna arbetar vidare med.  

Totalmetodiken har tagits fram och utvecklats inom Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler, Belok. På Beloks webbplats finns mer information kring Totalmetodiken. 

Totalmetodiken - Lönsamhet och energieffektivitet, Belok

Beloks slutrapport om Totalmetodiken (pdf)

Fler exempel hos Belok - Totalmetodiken, vilket blev det verkliga utfallet? (pdf)

+

Bli diplomerad Totalkonsult och sprid kunskap om Totalmetoden

På uppdrag av Energimyndigheten utvecklades en utbildning under 2021 för att kvalitetssäkra Totalkonsulter och sprida kunskap om totalmetodiken till fler målgrupper än just Totalkonsulter.  

Genom att bli diplomerad Totalkonsult erbjuds nya affärsmöjligheter. Påvisar att du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter i att använda Totalmetodiken.

Som Totalkonsult får dina kunder mer värde för pengarna: maximal energibesparing inom det givna lönsamhetskravet. Den förväntade besparingen säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt, från planering till uppföljning. 

Energi- och Miljötekniska Föreningen erbjuder kurser om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken. Kursen vänder sig främst till dig som vill kunna erbjuda tjänster som Totalkonsult.

För att delta i kursen finns inga formella kunskapskrav, men vill du diplomera dig genom efterföljande kunskapsprov behöver du certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierad energikartläggare eller kunna uppvisa intyg på motsvarande kunskaper. 

Kursen sträcker sig över två halvdagar samt ett separat kunskapsprov för diplomering.

Kurser och utbildningar hos Energi- och Miljötekniska Föreningen

Villkor och kunskapskrav för diplomering till Totalkonsult, belok.se (pdf)