Genomför en energikartläggning

Energikartläggningen ska genomföras av personer med särskild kompetens och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning.

En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan göra för att minska sina kostnader, minska sin energianvändning och öka sin energieffektivitet.

Kartläggningen kan antingen genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem.

Certifierad energikartläggare

För att certifieras som energikartläggare krävs särskilda kompetenskrav. Den certifierade energikartläggarens roll är att leda arbetet med energikartläggningen där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår.

Läs mer om certifierade energikartläggare här.

Energi- eller miljöledningssystem

Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem kan energikartläggningen genomföras inom det certifierade ledningssystemet och samtidigt uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag.
Läs mer om våra råd till företag som har certifierade ledningssystem.

Energikartläggningens innehåll

Mer information om arbetet inför energikartläggningen och hur man kommer fram till en representativ bild av energianvändningen finns i:

Vägledning för energikartläggning i stora företag - inför energikartläggningen

VägledningEnergikartläggning.jpg

Avgränsa energikartläggningen

Energikartläggningen ska omfatta hela företagets energianvändning i Sverige. I syfte att få fram en representativ bild av företagets energianvändning kan företaget göra vissa avgränsningar. Dessa avgränsningar kan främst göras där företaget inte har egen rådighet över energianvändningen, exempelvis inköpta transporter och byggnadsenergin om företaget sitter i hyrda lokaler.

Identifiera total energianvändning

För att identifiera företagets totala energianvändning ska övergripande beskrivning göras för att kartlägga företagets verksamhet i sin helhet. All energianvändning ska ingå i denna sammanställning, förutom eventuella avgränsningar, och sedan även fördelas på olika energibärare, exempelvis el, fjärrvärme, olika drivmedel och bränslen. Energianvändningen ska även fördelas på byggnader, verksamhetsenergi och transporter. Energianvändningen ska kvantifieras med mätningar eller beräkningar. I detta arbete kan energifakturor från energileverantörer utgöra en grund.

Fastställ den betydande energianvändningen

Den betydande energianvändningen ska fastställas utifrån den övergripande beskrivningen av företagets totala energianvändning. Här kan företaget göra prioriteringar där delar av den övergripande beskrivningen som inte bedöms vara betydande energianvändning avgränsas bort.

Genomför en detaljerad energikartläggning

När företaget har genomfört eventuella avgränsningar och gjort prioriteringar från den övergripande beskrivningen av företagets energianvändning, ska endast den betydande energianvändningen ingå i den detaljerade energikartläggningen. Den detaljerade energikartläggningen ska resultera i förslag på kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering och besparingar av energi.

Den detaljerade energikartläggningen kan delas upp i etapper under maximalt fyra år. Uppdelningen av den detaljerade energikartläggningen bör vara jämnt fördelat över de fyra åren, men kan genomföras under en kortare tidsperiod.

Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport. Den detaljerade energikartläggningen med förslag på kostnadseffektiva åtgärder, tillsammans med den översiktliga beskrivningen av företagets totala energianvändning, ska sammanställas i en rapport. Rapporten ska sparas hos företaget.

Lämna på begäran från Energimyndigheten in uppgifter för uppföljning och utvärdering.

Uppgifter för uppföljning och utvärdering lämnas företrädesvis in elektroniskt via Energimyndighetens e-tjänst.