Rättigheter och skyldigheter vid anslutning till elnätet

Ellagen reglerar bland annat villkoren för hur nätverksamhet får bedrivas. Här kan du läsa om de delar av lagen som är relevanta för en solelproducent.

Som producent av el som matas in till nätet har du kontakt både med ditt nätföretag, som sköter elnätet där du bor, och med ett elhandelsföretag, som du kan sälja din el till. I bilden här nedan kan du se hur relationen med dem ser ut.

Relation.jpg

Klicka på bilden för att förstora den.

Interaktionen mellan producent – elnätsföretag – elhandelsföretag. 1=fysisk leverans av el, 2=anslutning till elnätet och ersättning för inmatning av el, 3 och 4=avtal och ersättning för el som matas in till nätet.

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa din el från och vem du vill sälja el till från din solcellsanläggning. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern.

Elnätsföretagen äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Informera ditt elnätsföretag innan installationen påbörjas

Informera ditt nätföretag i god tid innan din solcellsanläggning installeras. Det är nämligen upp till nätföretaget att beskriva hur anläggningen ska anslutas till nätet och se till att förutsättningar för anslutningen finns. Vanligtvis hjälper elinstallatörsföretaget dig med anmälan men du kan självklart själv ta kontakt med ditt nätföretag redan tidigare.

Utöver beskrivningen om hur anläggningen ska anslutas ska även nätföretaget specificera vilka krav din anläggning behöver uppfylla och klara vid olika driftfall som exempelvis störningar i elnätet. Kraven kommer av europeisk och nationell lagstiftning och gäller i princip alla solcellsanläggningar som ska nyanslutas till nätet. Nätföretagen ansvarar för att det finns dokument eller liknande för installatören och ägaren att fylla i vid ansökan om att nyansluta ett solelsystem. Du som ägare av en solcellsanläggning (eller tredje part på uppdrag av ägaren) ansvarar gemensamt med installatören för att solelsystemet uppfyller kraven vid ansökan. Nätföretaget bedömer därefter om din anläggning stämmer överens med kraven och ska informera dig som ägare om resultatet av bedömningen. Vänd dig till din elinstallatör, solcellsleverantör eller direkt till nätföretaget vid funderingar om vilka krav som ställs för din solcellsanläggning.

Energimarknadsinspektionen har informerat aktörer om krav för anslutning av solceller, Energimarknadsinspektionen

Efter att din anläggning installerats ska en slutanmälan skickas av elinstallationsföretaget till nätföretaget. Installatören ska alltid göra en kontroll av anläggningen innan den tas i bruk.

Ditt elnätsföretag mäter din överskottsel som går in på elnätet

Nätföretaget är skyldig att mäta mängden av din producerade överskottsel som går in på elnätet och dess fördelning över tiden. Skyldigheten regleras i 6 kap. 1-2 §§ Ellagen.

Ellagen, Sveriges riksdag

All inmatning mäts per timme. Vill du mäta all den producerade elen (även den du använder för eget bruk) får du själv stå för kostnaden att installera en mätare.

Skyldigheter vid anslutning av din solcellsansläggning till elnätet

Efter din slutanmälan till nätföretaget gör denne ett för dig kostnadsfritt byte av din elmätare. Detta görs för att kunna mäta den el som matas in på elnätet från din solcellsanläggning.

Om din anläggning efter installation av solcellsanläggning kräver en större säkring än den befintliga har nätföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift för säkringshöjningen. Det kan innebära höga kostnader då avgiften får uppgå till de faktiska, kundspecifika kostnaderna vid uppsäkringen, och i vissa fall måste näten anpassas.

Du har som kund rätt att begära prövning av villkoren för anslutning om du anser att dessa är oskäliga.

Prövning av villkor för anslutning, Energimarknadsinspektionen

Avgifter från småskalig elproduktion

I Ellagen 4 kap. 37§ och 38§ finns bestämmelser om avgift för anslutning och överföring. Reglerna säger att den som producerar el (i en mindre produktionsanläggning) som kan matas in på elnätet med en effekt om högst 43,5 kilowatt inte ska betala någon avgift för inmatningen.

Den som producerat med som minst 43,5 kilowatt och som högst 1500 kilowatt betalar en reducerad nätavgift för inmatningen motsvarande den årliga kostnaden för mätning, registrering, beräkning och rapportering som nätföretaget är skyldig till.

Uppstår det tvister om nätavgiften kan producenten eller nätföretaget vända sig till Energimarknadsinspektionen för prövning.

Ellagen, Sveriges riksdag

Ersättning för inmatning av el på nätet

Ditt nätföretag är skyldigt att betala en ersättning till dig för den överskottsel som du matar in på elnätet. Denna ersättning betalas ut per automatik oavsett om du har en köpare av din överskottsel eller inte. Ersättningen till solcellsägare varierar mellan olika nätföretag, men ligger generellt sett på några ören per kWh. Det är 3 kap. 43§ i Ellagen som reglerar denna skyldighet.

Ellagen, Sveriges riksdag

Vanligtvis är det inga problem att hitta en köpare av el från din solcellsanläggning, men det kan vara bra att känna till att den elhandlare som du köper din el från även har en skyldighet att ta emot den el som matas in i inmatningspunkten och ge dig en skälig ersättning för produktionen även om du inte har något avtal med elhandelsföretaget. För att få så bra ersättning som möjligt bör du jämföra vad elhandelsföretagen erbjuder och teckna ett avtal för försäljning.

Jämför priser på elpriskollen.se

Detta gäller förutsatt att du som ägare av solcellsanläggningen har rätt till skattereduktionen. Den här skyldigheten slutar att gälla om du istället skulle skriva ett avtal med en annan elhandlare om att ta emot överskottselen. Det är 8 kap. 5a§ i Ellagen som reglerar denna skyldighet.

Löpande intäkter efter installation

Ellagen, Sveriges riksdag

Frågor och svar:

+

Vilka skyldigheter har min elhandlare?

Vanligtvis är det inga problem att hitta en köpare av el från din solcellsanläggning, men det kan vara bra att känna till att den elhandlare som du köper din el från även har en skyldighet att ta emot den el som matas in i inmatningspunkten om du som elproducent har rätt till skattereduktionen. Ditt elhandelsföretag är dock inte skyldiga att ingå avtal med dig och betala för elen.

Detta gäller förutsatt att du som elanvändare har rätt till skattereduktionen. Den här skyldigheten slutar att gälla om du istället skulle skriva ett avtal med en annan elhandlare om att ta emot överskottselen. Det är 3 kap. 43 § i Ellagen som reglerar denna skyldighet.

+

Berörs jag av bedömningen att nätavgifter inte längre får reduceras?

De anläggningar som enligt 4 kap. 37-38 §§ ellagen har fått en reducerad nätavgift av nätföretagen berörs av bedömningen.

Reduktion har gällt för produktionsanläggningar som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt och elanvändare med ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere och producerar el som kan matas in med en effekt om högst 43,5 kilowatt.

Ägare av dessa produktionsanläggningar kommer att få en höjd nätavgift för inmatning av el till nätet. Frågor och svar om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

+

Vart vänder jag mig vid tvister och avtalsrättsliga frågor?

För information om konsumenters rättigheter inom området el och vägledning kring avtalsvillkoren för anslutning av din solcellsanläggning och överföring av el till elnätet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Energimarknadsbyrån ger kostnadsfri och oberoende vägledning i frågor som rör el och gas och har en styrelse tillsatt av Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, samt branschorganisationerna Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige.

Energimarknadsbyrån har telefonvägledning varje vardag 9–12, telefonnummer dit är 08-52 27 89 50.

För information om elnätsföretagens skyldigheter enligt ellagen ska du istället kontakta Energimarknadsinspektionen. Det gäller exempelvis om du har frågor om:

  • mätning av din överskottsel
  • elnätsavgifter för anslutning till elnätet
  • ersättning för inmatning till elnätet

I det fall som du vill klaga till elnätsföretaget är rådet att alltid kontakta företaget först för att sedan vända dig till rätt organisation.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera