Bygglov och byggregler

Innan du genomför en solcellsinstallation är det viktigt att ta reda på om installationen kräver bygglov eller en anmälan till kommunen. Det gör du enklast genom att ta kontakt med kommunens bygglovsavdelning. Om bygglov eller anmälan krävs får du inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked.

Även om din installation inte kräver bygglov eller en anmälan till kommunen gäller vissa samhällskrav på ändringen av din byggnad. Exempelvis gällande byggnadens utformning, hållfasthet och brandskydd. Det är alltid du som utför eller låter utföra installationen som är ansvarig för att kraven följs.

Kräver installationen bygglov

  • Om bygglov krävs eller inte beror i huvudsak på tre saker
  • - hur installationen utformas,
  • - om din byggnad är särskilt värdefull,
  • - och var din byggnad är belägen.

Inom detaljplanerat område

Grundregeln är att bygglov krävs inom detaljplanerat område för att byta taktäckningsmaterial eller fasadbeklädnad, eller för andra utvändiga ändringar av en byggnad som avsevärt påverkar dess yttre utseende. Det kan exempelvis vara om du byter ut ditt tak till solcellsintegrerade takpannor eller om du monterar solcellspaneler utanpå byggnadens tak- eller fasadmaterial. Städer, samhällen och orter är i de allra flesta fall detaljplanerade områden.

Men det finns undantag från grundregeln. Monterar du en solcellsanläggning utanpå byggnadens tak- eller fasadmaterial och den följer byggnadens form (alltså takets eller väggens lutning) krävs det, trots grundregeln, i de allra flesta fall inte bygglov. Är din byggnad eller ditt bebyggelseområde särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt, eller inom eller i anslutning till totalförsvarets riksintresseområden, exempelvis vissa flygfält och övningsområden, gäller dock inte undantaget. Då krävs alltså bygglov enligt grundregeln. I detaljplanen för ditt område har kommunen även möjlighet att ställa krav på bygglov för all montering av solcellsanläggningar på alla sorters byggnader.

Utanför detaljplan och montering på marken

Om din byggnad är belägen utanför detaljplanerat område kräver inte solcellsanläggningen bygglov. Detta om inte kommunen i så kallade områdesbestämmelser bestämt att det krävs bygglov, vilket är mycket ovanligt. Solcellsanläggningar på marken kräver heller inte bygglov och inte heller anmälan om det inte ingår någon byggnad i anläggningen.

Undantag för materialbyte på villan

Om du ska byta ditt tak på din villa till solcellsintegrerat takmaterial krävs det inte bygglov så länge åtgärden inte påverkar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Detta gäller även byte av fasadmaterial. En villa är ett bostadshus med högst två bostadslägenheter.

Inte bygglov men kanske anmälan

Även om du inte behöver bygglov kan det i vissa fall krävas att du gör en anmälan till kommunen innan installationen påbörjas. Det är i första hand om installationen avsevärt påverkar byggnadens brandskydd eller berör dess bärande delar som det krävs en anmälan. Detta gäller för alla byggnader även på de utanför detaljplanerat område.

  • Skatteverket kräver personalliggare vid byggarbetsplatser
    Utöver de krav Boverket ställer på själva byggnadens utformning som du kan läsa om på den här sidan, ställer Skatteverket krav på byggföretag. Som beställare kan du kontrollera att din installatör för en elektronisk personalliggare, det vill säga att de varje dag antecknar i personalliggaren vilka som är verksamma på arbetsplatsen. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida.

Allmänna krav på byggnader

Samhället ställer krav på byggnader, bland annat på utformning, tekniska egenskaper och varsamhet vid ändring. Kraven finns i plan- och bygglagstiftningen och gäller i princip alltid och oavsett om det krävs bygglov från kommunen eller inte. Installationen av solceller på din byggnad måste uppfylla dessa krav och du är ansvarig för att de uppfylls. Det kan även finnas lokala krav på byggnaders utformning i detaljplanen för ditt område som du också behöver uppfylla.

Kraven på byggnadsutformning handlar exempelvis om att ändringen som solcellsinstallationen innebär måste ta hänsyn till stadsbilden och byggnadens estetiska värden och att den inte stör omgivningen på ett oacceptabelt sätt. Kraven på tekniska egenskaper handlar bland annat om att en byggnad med solceller ska klara kraven på hållfasthet och brandskydd. En installation av solceller på en byggnad är en ändring av byggnaden och ändringar ska enligt lagstiftningen utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och med tillvaratagande av dess kulturhistoriska värden.

När du ska installera solceller på din byggnad är det ett flertal frågor som behöver vägas in och beslutas om. I besluten är det viktigt att du tar hänsyn till hur din byggnad och omgivningen kommer att påverkas av anläggningen. Din installatör kan i större eller mindre utsträckning råda till lämplig utformning på just din byggnad och i ditt område, och då inte enbart gällande anläggningens funktion och effektivitet. Men ibland krävs fackman, exempelvis arkitekt eller byggnadsantikvarie, för att komma fram till en lämplig utformning som är förenlig med samhället krav. Det kan i vissa fall betyda att en optimering av anläggningen får stå tillbaka i olika utsträckning med hänsyn till byggnadsutformningen.

Kontakta din kommuns bygglovsavdelning

Om du är osäker på om just din planerade solcellsanläggning kräver bygglov eller anmälan bör du kontakta din kommuns bygglovsavdelning. Där kan du även få råd om detaljplaner, samhällets krav på byggnader och annat som kan påverka din installation. Behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan får installationen inte påbörjas innan du fått ett startbesked från kommunen. Kommunen tar normalt ut en avgift av dig som söker bygglov eller gör en anmälan. Avgiftens storlek varierar mellan kommunerna.

Solfångare och solcellspaneler, Boverket

 

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Tillgodoräkna dig solel enligt Boverkets byggregler

Enligt BBR 25, Boverkets byggregler, räknas den energi som produceras av solceller på din fastighet, eller din tomt och som används till fastighetens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsenergi inte med i byggnadens energianvändning. Generering och egenanvändning av solel kan därmed användas för att minska byggnadens behov av köpt energi och gör det enklare att nå energikravet i BBR.

Energihushållning, Boverket

Tillgodoräkna dig solelproduktionen

För att du ska kunna minska byggnadens energianvändning med elen från din solcellsanläggning måste du använda den vid samma tidpunkt som den produceras. Det kallas momentan energianvändning. Detta gäller förutsatt att du inte har möjlighet att lagra energin i batterier i byggnaden.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera