Hjälp inför förfrågan till leverantör

Det finns många företag som erbjuder helhetslösningar för solceller, men hur hittar du det bästa alternativet som passar för dig och ditt hus? Här får du några tips på vad som är bra att tänka på när du ska hitta en leverantör.

Inför kontakt med leverantör

När du ska ta kontakt med en leverantör av en solcellsanläggning finns det saker som är bra att ha koll på för att undvika att inköpet tar lång tid och att det blir dyrt. Om du är osäker på hur du ska gå till väga kan du kontakta din kommuns energi- och klimatrådgivare.

Kom i kontakt med en lokal rådgivare

Innan du går ut med en förfrågan kan det vara bra att ha funderat på vilken typ av anläggning du är intresserad av.

 • Några punkter som kan vara bra att lyfta när du går ut med en förfrågan till leverantörer är: 

  • Har din fastighet bra förutsättningar för en solcellsanläggning?
   Har mitt hus rätt förutsättningar? 
  • Hur stor anläggning vill du ha? Finns det en viss del av ditt tak du kan tänka dig ha solcellsanläggningen på?
  • Storleken kan också bero på hur du vill använda anläggningen. Vill du främst använda elen själv, eller vill du också sälja överskottsel?
   Hur stor anläggning passar mig?
  • Vad är din budget? Hur mycket kan du tänka dig att lägga på anläggningen?
  • Finns särskilda förutsättningar för ditt tak att ta hänsyn till, exempelvis lastbegränsningar? 
   Har mitt hus rätt förutsättningar?
  • Den som säljer elutrustning på den svenska marknaden definieras som producent och har enligt svensk lag ett producentansvar. Det innebär att producenten är skyldig att se till att avfallet från panelerna kan tas om hand när de är uttjänta. Fråga därför din leverantör om producenten är anmälda till Naturvårdsverket för sitt producentansvar.

Hitta en leverantör

När du skapat dig en bild av vilken typ av anläggning som du är intresserad av är det läge att hitta olika potentiella leverantörer att begära in offert från.

För att underlätta kommunikationen med leverantören kan det vara bra om du redan vid en första kontakt förberett den information som leverantörerna efterfrågar för att räkna på en s.k. skarp offert. På våra sidor om mallar för inköp av solceller finns en mall för offertförfrågan som du kan använda som utgångspunkt för vilka uppgifter du bör ta med.

Mallar för inköp av solceller - privat aktör

För att hitta leverantörer i ditt område kan du använda dig av exempelvis branschorganisationen Svensk Solenergi.

Svensk Solenergi

Ett annat sätt är att söka bland certifierade installatörer. Idag är ett antal solcellsinstallatörer certifierade enligt en frivillig EU-gemensam certifiering, (i Sverige reglerad i BFS 2015:4 CIN 2). En fördel är att de certifierade solcellsinstallatörerna har validerad kunskap om förnybar energi och installation av solcellsanläggningar, men för dig som konsument finns inga krav att välja en certifierad installatör.

Certifierade installatörer av förnybar energi

Du kan hitta certifierade installatörer genom certifieringsföretaget Incerts sida för certifieringen enligt CIN 2. Där finns en lista på alla företag som har certifierade personer. 

CIN 2, Incert

Alternativa lösningar till att köpa anläggning

Det finns idag ett stort antal leverantörer av solcellsanläggningar och olika företag har specialiserat sig på olika segment, som till exempel större fastigheter eller privatbostäder. Det finns även aktörer som erbjuder alternativ till att köpa en anläggning. Några exempel på alternativ är att ingå ett s.k. Power Purchasing Agreement (PPA) eller någon form av hyreslösning. Ett PPA innebär att du ingår ett kontrakt där du betalar per levererad kWh av solel, medan ett hyresavtal kan innebära att du hyr utrustningen och säljer tillbaka din överskottsproduktion till elhandelsföretaget.

Ett annat alternativ är att andelsäga en solcellsanläggning genom en ekonomisk förening. Andelsägande kan ske genom att en ekonomisk förening säljer all el till ett elbolag. Intäkterna går tillbaka till föreningen som sedan delar ut det årliga överskottet till medlemmarna. Alternativt kan medlemmarna köpa elen direkt av föreningen till självkostnadspris vilket ska täcka kostnaderna för drift och underhåll.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Mindre investeringar kräver ingen omfattande upphandlingsprocess

För dig som enbart ska göra en första, mindre solcellsinvestering räcker det i regel med en förenklad upphandlingsprocess. Den liknar i stora drag det förfarande som beskrivits för privatpersoner ovan.

Privata aktörer som ska göra en större investering i solceller kan, liksom offentliga aktörer, behöva välja leverantör genom ett upphandlingsförfarande. Nedan introduceras några viktiga aspekter att känna igen och tänka på under denna process och länkar till fördjupad läsning. 

Inför upphandlingen - förstudie

Inför en upphandling behöver förutsättningarna för en solcellsinvestering utredas ordentligt i en förstudie.  Förstudien bör göras med avseende på såväl teknik och ekonomi som risk och säkerhetsaspekter. Redan här kan en projektledare eller konsult kopplas in. Kontakter kan förmedlas exempelvis av branschföreningen Svensk Solenergi.

Svensk Solenergi

Upprätta ett förfrågningsunderlag

Krav och villkor som ställs i en upphandling måste vara utformade på ett sätt som gör det möjligt att följa upp och kontrollera att leverantörerna uppfyller dem. Ett väl utarbetat förfrågningsunderlag med en tydlig struktur underlättar för leverantörerna i arbetet med att utarbeta anbud, men också för er som köpare vid utvärdering av anbud och vid utformning av avtal med vald leverantör. Det är också viktigt att det framgår vilka krav som är obligatoriska, vad kravet innebär och att följden av att inte uppfylla samtliga krav är att anbudet förkastas.

Upphandlingsprocessen för privata och offentliga aktörer är i stor del lika, men skiljer sig på några viktiga punkter. Som offentlig beställare måste du hålla dig inom ramarna för en offentlig upphandling. Du bör också vara uppmärksam på att för investeringar över ett visst s.k. tröskelvärde måste Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) tillämpas. 

Upphandlingsmyndigheten  

För offentliga aktörer:

Solelportalen-Val-av-leveranto╠êr-Offentliga 01.jpg   Klicka på illustrationerna för en förstoring.

För privata aktörer:

Val-av-leverantor-Privata 01.jpg

Välj en entreprenadform som passar dig

Ett av de viktigaste valen i ett förfrågningsunderlag är vilken entreprenadform som ska väljas. Formen styr fördelning av risk och ansvar mellan beställare och entreprenör. Den vanligaste formen för solcellsanläggningar är totalentreprenad. Den innebär att en entreprenör anlitas som har ansvar för projektet i sin helhet. Denna riskfördelning rekommenderas i synnerhet till oerfarna beställare av mindre anläggningar.  Normalt följer totalentreprenader ABT 06, Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbeten.   

Har ni ett större fastighetsbestånd och planerar att bygga flera solcellsanläggningar kan det vara klokt att anlita ett eller flera företag genom ramavtal eller partneravtal. Genom ett aktivt samarbete mellan kund och installatör kan administrativa kostnader hållas nere. Solcellsmoduler har sjunkit kraftigt i pris de senaste åren.Ett partneravtal innebär att leverantören tillämpar öppen prissättning och gör att du som kund kan ta del av förändrade produktpriser. 

Alternativa lösningar till att köpa anläggning

Det finns alternativ till att själv köpa en anläggning och att stå för hela investeringskostnaden vid ett tillfälle, läs mer ovanför den här rutan om PPA och hyreslösningar.

Frågor och svar:

+

Får jag själv montera en solcellsanläggning?

Nej, av säkerhetsskäl får du inte utföra något av elinstallationsarbetet för en solcellsanläggning själv. Undantaget är om du är auktoriserad elinstallatör (Minst AL enligt 3 § i ELSÄK-FS 2017:4). Det är för att skydda dig och eventuell tredje person mot elchock och brand. För installation krävs ett registrerat elinstallationsföretag med rätt verksamhetstyp. I stort sett allt arbete vid installationen av en solcellsanläggning klassas som elinstallationsarbete, bortsett från montage av stativ eller infästningar i de fall dessa saknar elsäkerhetsegenskaper. Det gäller även koppling av solpanelernas snabbkopplingsdon och förläggning av dess kablage.

Detta är lagstadgat i Elsäkerhetslagen (2016:732).

+

Vart ska jag vända mig om något går fel?

Mer om hur garantier och reklamationer fungerar och vad du har för rättigheter som konsument kan du läsa på Hallå Konsument.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera