Hjälp vid jämförelse av leverantörer och anbud

Innan du bestämmer dig för en leverantör kan det vara bra att jämföra leverantörer och anbud. Här får du några tips vad du ska tänka på vid jämförelsen.

Jämförelse av leverantörer och offerter

För att få en så bra solcellsinstallation som möjligt är det viktigt att den du köper solcellsanläggningen av och den som utför installationen har god kunskap. Installationen i sig har stor betydelse för hur väl anläggningen fungerar. Se efter vad olika leverantörer erbjuder dig utöver installationen.

Genom att begära in flera offerter kan du jämföra priser och villkor för olika företag. En rekommendation är att ta in offerter från minst tre leverantörer. Många företag erbjuder även solcellspaket för olika dimensioner på anläggning där samtliga komponenter ingår.

Du kan få en offert antingen via webbtjänst på leverantörs hemsida, eller genom att en installatör besöker den fastighet där du planerar att installera din anläggning. Tänk på att det ibland kostar pengar att få en offert. Flera företag erbjuder dock gratis hembesök.

Att tänka på vid jämförelse av offerter

För att få en överblick över kostnaderna är en bra tumregel att jämföra priset på anläggningen baserat på installerad effekt (kr/kW). Solcellsmodulernas verkningsgrad är av mindre betydelse, eftersom denna redan är "inbakad" i kostnaden per kW. Om du har ont om plats för anläggningen och vill få plats med så hög kapacitet som möjligt på en liten yta kan dock verkningsgraden vara relevant - då är en hög verkningsgrad att föredra.

Titta noga på vilka kostnadsposter som ingår i offerten, och var eventuella extrakostnader kan uppstå, till exempel leveranstid och leveransvillkor, kostnader för lyft av material och/eller byggställning. Se till att fabrikat och modellnummer för solcellspaneler, växelriktare, montagesystem är med i offerten.

Ingår montage? Får du hjälp med att ansöka om bygglov och investeringsstöd? Du kan ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare.

Kommunal energi- och klimatrådgivare

Du bör också se till att det framgår hur administration avseende anmälningar etcetera är fördelad mellan dig och leverantören.

Rättigheter och skyldigheter vid installation

 • För att förenkla valet finns några punkter som kan vara bra att tänka på när du väljer leverantör:

  • Elinstallationsarbete får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Kontrollera att din leverantör eller det företag de anlitar för elinstallationsarbetet uppfyller detta krav, och att företaget är registrerat med rätt verksamhetstyp, elproduktionsanläggningar (lågspänning). 
   Kolla elföretaget, Elsäkerhetsverket
  • Kolla referenser för liknande arbeten. Vilken erfarenhet har din leverantör av liknande installationer? Har de goda referenser?
  • Något som inte är ett krav, men en fördel, är om din leverantör har en certifierad solcellsinstallatör som har validerad kunskap och kan hjälpa dig göra en bra dimensionering för just dina behov.
   Certifierade installatörer av förnybar energi
  • Har företaget F-skattesedel? 
   Hämta företagsinformation, Skatteverket
  • Hur ser de sociala villkoren ut? Har företaget kollektivavtal eller åtminstone kollektivavtalsliknande villkor för sina medarbetare?
  • Be företaget att redovisa att de följer Taksäkerhetskommitténs branschstandard om taksäkerhet.

Skriva avtal

Genom att skriva ett avtal med din leverantör kan ni nedteckna vad ni kommit överens om. På Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument finns mer information om vad som är viktigt att tänka på när du anlitar någon att utföra arbete hemma.

Hallå Konsument, Konsumentverket

På sidan mallar för inköp av solceller kan du läsa mer om avtal och där finns även exempel på avtalsmall.

Mallar för inköp av solceller - privat aktör

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Utvärdera anbud

När anbuden kommit in är det dags att jämföra vilken leverantör som passar dig. Tänk på att utvärdera efter de kriterier som ni har specificerat i er förfrågan samt kontrollera att skall-kraven har tillgodosetts. Pris är ofta en tungt vägande faktor, men även aspekter som leverantörens erfarenhet och kompetens, ekonomi/omsättning eller kvalité kan spela in. Ett sätt att verifiera erfarenhet kan vara att leverantören har en certifierad installatör anställd.

Certifierade installatörer av förnybar energi 

För att kunna göra en objektiv bedömning är det därför en god idé att på förhand ställa upp ett poängsystem med de kriterier anbuden ska utvärderas mot. För offentliga aktörer är det särskilt viktigt att vara tydlig med hur denna värdering kommer att gå till.

Tilldelning

Om du är en offentlig beställare ska du meddela både det vinnande budet och övriga som lagt anbud genom ett tilldelningsbeslut. Därefter kan överklagan av beslutet ske under en period, vanligen 10 dagar. Om inget överklagande inkommit skrivs därefter kontrakt och beslutet vinner laga kraft.

Genomförande

Under installationen är det viktigt att ha en nära dialog med entreprenören för att snabbt kunna lösa oförutsedda hinder så att arbetet kan gå vidare. Du bör i ett tidigt skede också ha kontaktat nätägare och lokal räddningstjänst för att ta reda på vilka krav som anläggningen bör uppfylla. 

Rättigheter och skyldigheter vid installation

Slutbesiktning

Efter färdig installation är en stark rekommendation att göra en slutbesiktning. Det är i grunden frivilligt, men kan utgöra ett krav hos vissa försäkringsbolag. Oavsett vad försäkringbolaget kräver är det dock ett bra sätt för er att säkerställa att anläggningen är korrekt installerad, att den är märkt och skyltad enligt rådande praxis och att det ni kommit överens om särskilt har följts.

Besiktningen ska göras av en oberoende besiktningsman med erfarenhet från solcellsanläggningar och utses av dig som beställare. Tänk också på att slutbesiktning är viktigt att genomföra för att entreprenörens ansvar för eventuella fel och brister som uppstår under garantitiden ska gälla.

Vilken garantitid och vilka tidsfrister som gäller dig styrs av den entreprenadform du valt och vilket standardavtal som hänvisas till i ditt kontrakt. För totalentreprenader används oftast ABT 06 och då gäller 5 års funktionsgaranti. I våra mallar för inköp av solceller finns till stöd inför installation och slutbesiktning.

Mallar för inköp av solceller - kommersiell aktör

Frågor och svar:

+

Finns det oberoende tester?

Energimyndigheten genomför regelbundet tester av teknik för hushåll. Bland annat har vi testat solceller och växelriktare. Du kan läsa om testerna här.

Därtill finns ackrediterade labb såsom Tüv Rheinland som testar och certifierar solceller enligt standarderna IEC 61215 och IEC 61730. Testning och verifiering görs utifrån bland annat prestanda, säkerhet, hållbarhet och livslängd. Även institutet RISE i Sverige utför provning av solcellsmoduler. Det rekommenderas att välja certifierade solceller. Det är även krav att solcellspaneler ska vara CE-märkta.

+

Hur jämför jag solceller och växelriktare från olika offerter?

I de offerter du begärt kan innehåll och modell på växelriktare och solceller skilja sig åt. Nedan ser du vilka minimivärden som utrustningen inte bör underskrida.

För en växelriktare gäller följande:

 • Produktgaranti: Minst 5 år
 • Verkningsgrad: Minst 90 %
 • Livslängd: Cirka 15 år eller mer

För solceller gäller följande:

 • Produktgaranti: Minst 10 år
 • Verkningsgrad: Minst 10 %
 • Produktionsgaranti: Minst 15 år
 • Effektgaranti efter 20 år: 80 % eller mer av märkeffekt
 • Livslängd: Cirka 25 år eller mer

Solcellerna som väljs bör vara certifierade. Det är ett krav att de ska vara CE-märkta för att få säljas i EU. I panelernas produktblad bör det framgå om de är certifierade enligt standarderna IEC 61215 och IEC 61730 tillsammans med namn på certifieringsorgan, exempelvis Tüv Rheinland. För mer information om olika paneler och växelriktare i svenska förhållanden kan du titta på resultaten av de tester Energimyndigheten har utfört.

+

Hur har priset på solceller och solcellssystem förändrats?

Priset på solcellsmoduler har minskat stort i flera år. Störst minskning skedde mellan år 2008 och år 2013 tack vare minskat pris på moduler på världsmarknaden och en allt större inhemsk marknad, vilket tillät leverantörer att köpa in större mängder solceller. Priset för en standardmodul i Sverige var exempelvis 61 kr/Wp år 2008. År 2013 hade priset minskat till strax under 9 kr/Wp. Därefter har prisminskningen planat ut något. En av anledningarna till att priset har stabiliserats är att importtullar till EU infördes på kinesiska solceller 2013. Kinesiska solcellsmoduler fick då inte säljas under ett specifikt pris. Tullarna avskaffades september 2018. År 2020 var priset för en standardmodul 4 kr/Wp. 

Även priset för hela solcellssystem har minskat i Sverige, se figur nedan. Anledningen till det är de minskade modulpriserna, prisminskning av resterande komponenter, ökad inhemsk marknad och ökad konkurrens mellan leverantörer. År 2020 var priset för ett villasystem (5kW) 13,3 kr/Wp.

Prisutveckling för medelpriset exklusive moms av nyckelfärdiga solcellssystem i Sverige. Källa: IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 2020

Prisutveckling för medelpriset exklusive moms av nyckelfärdiga solcellssystem i Sverige. Baserat på svenska installatörers angivna typiska systempriser Källa: IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 2020

+

Vad är elektromagnetisk kompatibilitet?

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) innebär att utrustning, såväl apparater som fasta installationer, fungerar tillsammans utan att påverka varandra negativt. Exempelvis ska radiomottagningen i ett hus inte hindras av elektromagnetiska signaler från solcellsinstallationen. Vidare ska heller inte växelriktaren påverkas eller skadas av störningar som kommer in via elnätet. Elektromagnetisk kompatibilitet kan ses som ett önskvärt tillstånd – när elektromagnetisk kompatibilitet råder fungerar olika elektriska utrustningar sida vid sida. Detta behöver beaktas vid installation av elmaterialen.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera