Mallar för inköp av solceller, kommersiell aktör

Här finns mallar och beskrivet tillvägagångssätt för en kommersiell aktör eller bostadsrättsförening, som vill gå från att vara intresserad av solceller till att ha en färdiginstallerad anläggning på sin privata eller offentliga fastighet.

Genomför en förstudie

För dig som enbart ska göra en första, mindre solcellsinvestering räcker det i regel med en förenklad upphandlingsprocess. Den liknar i stora drag det förfarande som beskrivits i mallar för inköp av solceller, privat aktör.

Mallar för inköp av solceller - privat aktör

Privata aktörer som ska göra en större investering i solceller kan, liksom offentliga aktörer, behöva välja leverantör genom ett upphandlingsförfarande. Nedan introduceras några viktiga aspekter att känna igen och tänka på under denna process.

Inför en upphandling behöver ni utreda förutsättningarna för en solcellsinvestering ordentligt i en förstudie. Förstudien visar förutsättningar för en solcellsanläggning på den aktuella byggnaden och bör göras med avseende på såväl teknik och ekonomi som risk och säkerhetsaspekter. Redan här kan en projektledare eller konsult kopplas in. Kontakter kan förmedlas exempelvis av branschföreningen Svensk Solenergi.

Svensk Solenergi

Som stöd för genomförandet av förstudien och undersökning av takets beskaffenhet samt möjlighet till elanslutning finns följande dokument.

+

Vad innehåller checklista för förstudie?

Checklista Förstudie innehåller viktiga parametrar att undersöka i en förstudie inför en solcellsinvestering. Oavsett om ni genomför förstudien på egen hand eller med hjälp av konsult kan ni som fastighetsägare använda den för att försäkra er om att ni inte missar något viktigt. Resultatet av förstudien använder ni som beslutsunderlag för vidare investering, den lägger också grunden för förfrågningsunderlaget till leverantörer.

Checklista Förstudie (word-dokument)

+

Vad beskrivs i en objektbeskrivning?

Mallen Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem för objektsbeskrivningen är en bilaga till Rambeskrivningen. Bilaga kompletterar den tekniska rambeskrivningen med projektspecifika uppgifter kopplat till förutsättningarna för solceller på den aktuella fastigheten. För det som ni inte specificerar här gäller uppgifter som lämnats i Rambeskrivningen.

Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem (word-dokument)

Rambeskrivning (word-dokument)

+

Hur används stöddokument till ram- och objektsbeskrivning?

Syftet med Stöddokument till ram- och objektbeskrivning är att belysa viktiga ställningstaganden som bör göras i arbetet med att specificera de krav som ska ställas vid upphandling av ett solcellssystem. Dokumentet är ett stöd i arbetet med att sammanställa Rambeskrivningen med tillhörande bilaga, Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem.

Stöddokumentet ger dels förslag på texter som kan föras in direkt i rambeskrivningen alternativt Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem, och redogör dels för aspekter att beakta. I de fall färdiga kravtexter inte förslås behöver dessa formuleras utifrån de specifika förutsättningar som råder och föras in i ram- eller objektsbeskrivningen.

Stöddokument till ram- och objektbeskrivning (word-dokument)

Rambeskrivning (word-dokument)

Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem (word-dokument)

Sammanställ en anbudsförfrågan

När ni ringat in förutsättningarna genom förstudien är nästa steg att sammanställa en anbudsförfrågan som ni kan skicka till potentiella leverantörer.

En anbudsförfrågan består av flera dokument som tillsammans dokumenterar förutsättningar och villkor för upphandlingen. Förutom Rambeskrivning med Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem kan anbudsförfrågan innehålla Rekommenderade tillägg till Administrativa Föreskrifter och en begäran om Anbudssammanfattning.

För de administrativa föreskrifterna finns ingen färdig mall eftersom föreskrifterna beskriver hur en organisation bedriver projekt. Istället finns dokument med rekommendationer som är viktiga att tänka på när ni författar era administrativa föreskrifter.

+

Vad innehåller rambeskrivningen?

Rambeskrivning innehåller alla tekniska krav relevanta för solcellsinstallationen. Beskrivningen är upprättad utifrån allmänna bestämmelse för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (från Byggandet kontraktskommitté). Rambeskrivningen ansluter även till underlaget AMA EL 19 (från Svensk Byggtjänst) som referens när tekniska beskrivningar för elarbeten ska upprättas.

Rambeskrivning Solcellssystem omfattar dokumenten Rambeskrivning, Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem samt Stöddokument till ram- och objektbeskrivning.

Ni som beställare behöver gå igenom Rambeskrivning och eventuellt komplettera med information från dokumentet Stöddokument till rambeskrivning eller objektspecifik information från Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem. Det kan även finnas specifika förutsättningar för den enskilda installationen som rambeskrivningen behöver kompletteras med.

Rambeskrivning (word-dokument)

Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem (word-dokument)

Stöddokument till ram- och objektbeskrivning (word-dokument)

+

Vad beskrivs i objektbeskrivning?

Takets beskaffenhet samt möjlighet till elanslutning med mera undersöks och dokumenteras i Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem. Som stöd för ifyllnad av den finns dokumentet Stöddokument Ram- och objektbeskrivning.

Mallen för objektsbeskrivningen är en bilaga till den tekniska rambeskrivningen. Objektsbeskrivningen kompletterar rambeskrivningen med projektspecifika uppgifter. För det som inte specificeras här gäller uppgifter som lämnats i rambeskrivningen.

Bilaga 1 Objektbeskrivning för solcellssystem

Stöddokument Ram- och objektbeskrivning

+

Vilka aspekter är viktiga att beakta av tillägg till Administrativa Föreskrifter?

Dokumentet Rekommenderade tillägg till Administrativa Föreskrifter belyser utvalda aspekter som är viktiga att beakta i de administrativa föreskrifterna (AF) för solcellsinstallationer. Rekommendationerna ska ses som förslag, inte krav och ersätter inte behovet av en fullständig AF-del. Föreslagna tillägg är anpassade till administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA AF 12 (från Svensk Byggtjänst). De utgår från allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (från Byggandet kontraktskommitté).

Mallen Rekommenderade tillägg till Administrativa Föreskrifter är inte komplett eftersom organisationer som upphandlar solcellsprojekt oftast har egna administrativa föreskrifter. 

Rekommenderade tillägg till Administrativa Föreskrifter

+

Hur används anbudssammanfattningen?

Mallen för offertsammanfattning lämnar ni ej ifylld till leverantörer tillsammans med förfrågningsunderlaget och återfås som en bilaga tillsammans med anbudet.

Dokumentet Anbudssammanfattning innehåller uppgifter som leverantören ska fylla i från anbudet som tas fram. Syftet med anbudssammanfattningen är att underlätta för jämförelser och göra det enklare för dig som kund att utvärdera olika anbud och välja leverantör.

Anbudssammanfattning

Skicka underlag till leverantör

När ni gått igenom dokumenten som utgör offertförfrågan skickar ni underlaget till leverantörer. Det finns många leverantörer och antalet ökar hela tiden. 

Hjälp inför frågan till leverantör

Utvärdera anbud och teckna avtal

När ni har fått in anbud är det dags att utvärdera dessa. Har ni använt mallen Anbudssammanfattning jämförs och utvärderas leverantörernas anbud med hjälp av dem.

När ni beslutat vilken leverantör som ska anlitas ska avtal tecknas tillsammans med leverantören. Avtal kan skrivas baserat på dokumenten i anbudsförfrågan och själva anbudet. Använd din organisations standardmall eller utgå från leverantörens mall för avtal.

Anbudssammanfattning

Installera, driftsätt och slutbesikta

När du tecknat avtal med en leverantör kan installationen av din anläggning påbörjas. Innan panelerna sätts upp är det bra att du har kännedom om dina rättigheter och skyldigheter innan, under och efter installationen.

Rättigheter och skyldigheter vid installation 

För att din solcellsanläggning ska fungera så bra som möjligt under så lång tid som möjligt finns det vissa saker som du som ägare bör veta. 

Drift och underhåll av din solcellsanläggning.

Efter färdig installation är en stark rekommendation att göra en slutbesiktning. Det är i grunden frivilligt, men kan utgöra ett krav hos vissa försäkringsbolag. Oavsett vad försäkringbolaget kräver är det dock ett bra sätt för er att säkerställa att anläggningen är korrekt installerad, att den är märkt och skyltad enligt rådande praxis och att det ni kommit överens om särskilt har följts. Besiktningen ska göras av en oberoende besiktningsman med erfarenhet från solcellsanläggningar och utses av dig som beställare. Tänk också på att slutbesiktning är viktigt att genomföra för att entreprenörens ansvar för eventuella fel och brister som uppstår under garantitiden ska gälla. Vilken garantitid och vilka tidsfrister som gäller dig styrs av den entreprenadform du valt och vilket standardavtal som hänvisas till i ditt kontrakt.

För att underlätta vid slutbesiktning har en checklista tagits fram som beskriver vad en besiktningsman bör kontrollera. Checklistan kan lämnas till den besiktningsman som anlitas samt användas som underlag vid diskussion om besiktningen.

+

Hur kan checklistan för slutbesiktning användas?

Syftet med Checklista Slutbesiktning är att ge stöd både för besiktningsmannen och fastighetsägaren vid en slutbesiktning. Innehållet i checklistan bygger dels på tillämpliga krav från regelverk (lagar, författningar, föreskrifter) och dels på specifika krav som ställts i rambeskrivning med bilagor, samt krav som är brukliga att ställa i Administrativa föreskrifter.

Besiktningsmannen ska alltid besiktiga solcellsanläggningen mot dokumenten i anbudsförfrågan. Denna checklista används som ett extra komplement till detta för att inget av betydelse ska missas i besiktningen.

Checklista Slutbesiktning

+

Så har mallarna tagits fram

Det ska vara enkelt för dig att installera solceller och få en hög kvalitet på installationen. Vi har därför tagit fram underlag som du kan använda dig av. Underlaget består av mallar och dokument.

Dokumenten är upphovsrättsskyddade. För att du som beställare av en solcellsanläggning ska kunna använda mallarna utifrån dina förutsättningar är innehållet öppet för redigering. Energimyndigheten ansvarar inte för ändringar om görs i originaldokumenten efter att de hämtats från Solelportalen.se.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera