Gröna avtal ger goda resultat

Bostäder och lokaler står för nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Många av dessa lokaler hyrs ut till andra användare. Samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare är därför avgörande för att minska energianvändningen och uppnå de nationella miljömålen.    

Gröna hyresavtal är ett verktyg som kan användas när varken hyresgäst eller fastighetsägare ensam har full rådighet över fastighetens totala miljöpåverkan och där samverkan kring dessa frågor är nyckeln 

Vad är ett Grönt hyresavtal?

Branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige har tillsammans med fastighetsföretag, myndigheter och organisationer inom fastighetsbranschen tagit fram en så kallad grön bilaga för bland annat kontors- och handelslokaler. Ett grönt hyresavtal skapas när en grön bilaga bifogas till Fastighetsägarnas lokalhyresavtal.  

Fastighetsägarnas Gröna hyresavtal

Hur implementeras Grönt hyresavtal?

Ett Grönt hyresavtal kan initieras av både hyresvärd och hyresgäst. För att införandet av Grönt hyresavtal ska vara framgångsrikt är det viktigt att det finns ett intresse och engagemang hos både hyresvärdens och hyresgästens ledning.

Inom nätverket Belok har det tagits fram en vägledning i hur man kan implementera ett Grönt hyresavtal. Syftet med vägledningen är att visa hur det kan implementeras i praktiken för att bidra till konkreta resultat. Vägledningen riktar sig både till fastighetsägare och hyresgäst. 

I vägledningen beskrivs implementeringen i fem steg. De fem stegen är följande:

Avsiktsförklaring och tecknande 

Besluta vilka avtalspunkter som den Gröna bilagan ska innehålla. Om miljöcertifiering finns eller planeras att införas för företagen eller lokalen, kan dessa kriterier med fördel inkluderas i den Gröna bilagan. På detta sätt underlättas måluppfyllelse och uppföljning för såväl den Gröna bilagan som miljöcertifieringen. När båda parter är överens om de avtalspunkter som ska ingå, tecknas den Gröna bilagan. 

Planera 

Det är värdefullt om hyresvärden och hyresgästen enas om byggnads- och lokalrelaterade miljömål och anger hur måluppfyllnaden ska följas upp och utvärderas. Här bör även miljöcertifieringar och underhållsplan inkluderas. Utifrån fastställda avtalspunkter tas en åtgärdsplan fram. Årligen bör beslutade avtalspunkter ses över och eventuellt revideras. 

Genomför 

Genomför åtgärder utifrån beslutade avtalspunkter i den Gröna bilagan och åtgärdsplan. 

Följ upp 

Följ upp åtaganden i det Gröna hyresavtalet. Kontinuerlig uppföljning är viktigt för att möjliggöra måluppfyllelse. 

Erfarenhetsutbyte 

Det föreslås att man inkluderar erfarenhetsutbyte som en del av processen vid användningen av Gröna hyresavtal. Detta för att sprida erfarenhet och kunskap angående Gröna hyresavtal bland förvaltare och hyresgäster. 

Beloks vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga

Fem steg vid komplettering av lokalhyresavtal med Grön bilaga

Klicka på bilden för att se en större bild.