Energi- och miljöledningssystem

Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem kan energikartläggningen genomföras inom det certifierade ledningssystemet och samtidigt uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag.

Energiledningssystem ISO 50001

Företag som har ett certifierat energiledningssystem, enligt ISO 50001, uppfyller lagen om energikartläggning i stora företag med den energikartläggning som genomföras inom det certifierade ledningssystemet.

Certifieringsorganens kontroll av hur dessa företag uppfyller lagkraven över hur en energikartläggning ska genomföras faller in under energiledningssystemet, 4.4.2 lagar och andra krav.

Företagen ska vid rapportering av uppgifter för uppföljning och utvärdering till Energimyndigheten redovisa sitt certifikat för ISO 50001.

Miljöledningssystem ISO 14001

Här får företag som har ett certifierat miljöledningssystem information om vad de behöver göra för att kunna genomföra energikartläggningen inom ramen för ledningssystemet och samtidigt uppfylla lagens krav.

1. Kontakta ert certifieringsorgan

Kontakta ert nuvarande certifieringsorgan för att höra om de kommer att, eller redan har, utökat sin ackreditering så att den även omfattar kontroll av energikartläggning enligt lagen och dess föreskrifter. Om korrekt ackreditering inte finns kan ni behöva byta certifieringsorgan eller anlita en certifierad energikartläggare för att kunna genomföra energikartläggningen.

Certifierade energikartläggare

2. Kontrollera omfattningen av företagets certifiering

Lagen om energikartläggning i stora företag omfattar kartläggning av all energianvändning som företaget har. Om certifieringen endast omfattar en del av företaget, måste certifieringen utökas i samarbete med certifieringsorganet, så att den gäller hela företagets verksamhet. Företaget kan som alternativ anlita en certifierad energikartläggare för att kartlägga de delar av företaget som inte omfattas av ledningssystemet.

3. Ansök till certifieringsorganet om utökad certifiering

Ansök hos certifieringsorganet om utökning av företagets certifiering så att den inkluderar bestämmelserna i lagen och föreskrifterna. Certifieringsorganet kommer sedan, tillsammans med er, att planera in en tid för revision av certifieringen.

4. Inkludera bestämmelser om genomförande av energikartläggning i företagets ledningssystem

I företagets certifierade ledningssystem ska det finnas bestämmelser om energikartläggning enligt lagen och föreskrifterna om energikartläggning i stora företag.

5. Inkludera krav på kompetens i företagets ledningssystem

Företaget ska se till att det finns en eller flera personer som tillsammans uppfyller de kompetenskrav som ställs på energikartläggare enligt Energimyndighetens föreskrifter, 9 §, STEMFS 2014:2. Kompetenskraven kan uppfyllas av anställd personal eller anlitad personal. Anlitad personal behöver inte vara certifierad energikartläggare. Företaget ska identifiera vilket utbildningsbehov som finns för att inhämta och upprätthålla kompetensen. Kompetenskraven finns specificerade i:

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

6. Kvalificera egna energikartläggare enligt rutin och krav i föreskrifterna

Företaget ska visa på hur man har utvärderat tilltänkta egna energikartläggare utifrån de krav på kompetens som beslutats i företagets ledningssystem enligt steg 5 ovan.

7. Certifieringsorganet kontrollerar

Certifieringsorganet kontrollerar de extrakrav som finns för EKL inom ramen för ledningssystemet. Certifieringsorganet säkerställer att företaget har rutiner för kompetens och genomförande av energikartläggningen.

Det är certifieringsorganet som utför kontrollen och ställer ut det utökade certifikatet innan, under tiden eller efter det att energikartläggningen genomförts.

Se vägledning för EKL inom miljöledningssystem.

8. Genomför en energikartläggning enligt en lämplig standard

Energikartläggningen ska genomföras och sammanställas i en rapport enligt lämplig standard, till exempel:

  • EN 16247 Energikartläggning - Del 1: Generella krav
  • ISO 50001 Energy management systems - Requirements with guidance for use
  • ISO 50002 Energy audits - Requirements with guidance for use eller motsvarande

9. Uppföljning och utvärdering

Företaget kan rapportera in uppgifter för uppföljning och utvärdering via Energimyndighetens e-tjänst. I samband med rapporteringen ska företaget kunna visa att certifikatet för ledningssystemet omfattar lagkraven på energikartläggning.

När måste giltigt ledningssystemscertifikat visas?

Företaget behöver visa att de har ett giltigt certifikat vid uppföljning och utvärdering eller vid en eventuell tillsyn.