Så undersöker du förutsättningarna för solel

Innan du bestämmer dig för om du vill installera solceller behöver du undersöka vilka förutsättningar ditt hus har. Här får du tips om hur du kan göra en första bedömning av hur ditt tak verkar passa för solceller.

Om du vill ha råd och hjälp innan du bestämmer dig kan du vända till din kommunala energi- och klimatrådgivare.

 • Har mitt hus bra förutsättningar för solceller?

  • Skuggning. Solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre. Små skuggor kan eventuellt hanteras genom rätt utformad anläggning, men det bästa är ett skuggfritt läge.
  • Instrålning. Om det finns en lokal solkarta där du bor kan den användas för att se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak. Även Europeiska kommissionens program PVGIS visar information om solstrålning och lokala förhållanden för att bedöma solcellers prestanda.
  • Takriktning. Solceller som placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion, medan solceller i östlig eller västlig riktning kan ge mer produktion morgon och kväll när elanvändningen i huset vanligtvis är störst.
  • Taklutning. Oftast är det bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Installationen blir då enkel och kostnadseffektiv. Om du har ett platt tak lutas solcellerna upp lite med hjälp av en ställning.
  • Elnät. Elnätet behöver vara tillräckligt starkt för att ta emot den el som din solcellsanläggning kommer mata in på nätet. Ditt elnätsföretag kan berätta hur elnätets status ser ut där du bor.
+

Skuggning

Finns det träd, en flaggstång eller en skorsten i närheten av där du planerar din solcellsanläggning? Skuggor kan ha stor påverkan på produktionen och bör undvikas så långt det är möjligt. Även delvis skuggning av anläggningen påverkar produktionen. Detta kan medföra att elproduktionen minskas.

Solcellerna i en modul är seriekopplade, vilket innebär att om en solcell skuggas påverkas en större del av modulen, eller till och med hela. Ibland går det att anpassa installationen för att hantera skuggning, men det kan medföra en mer komplicerad och därmed dyrare installation.

Vill du veta mer om skuggning?

I rapporten "Skuggningshandbok - Design av solcellssystem för minimerad inverkan av skuggning" kan du läsa mer om skuggning och hur det påverkar solcellssystem.

Skuggningshandbok - Design av solcellssystem för minimerad inverkan av skuggning, Energiforsk

+

Instrålning

Solceller omvandlar energin i solinstrålningen till elektrisk energi. Därför kommer dina solceller att producera mer el om de träffas av mycket solinstrålning. Hur stor solinstrålningen är varierar mellan olika platser i Sverige. SMHI har en karta som visar den genomsnittliga solinstrålningen i olika delar av landet.

Normal globalstrålning under ett år, SMHI

Vill du ha mer exakt information om dina förutsättningar?

Många kommuner erbjuder så kallade solkartor. Där kan du se hur stor instrålning som träffar just ditt tak. På sidan Kom i kontakt med en lokal rådgivare kan du söka på din kommun för att se om de har en solkarta.

Kom i kontakt med en lokal rådgivare

Även programmet PVGIS, som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, visar information om solstrålning för att hjälpa till i bedömningen av prestanda för solceller utifrån lokala förhållanden. Ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare eller en installatör.

PVGIS, Europeiska kommissionen (på engelska)

Kom ihåg att solen skiner olika mycket under olika årstider och olika år. En solcellsanläggning producerar därför inte lika mycket varje månad eller varje år.

+

Takriktning

Störst årlig produktion får du om solcellerna riktas mot syd, sydost eller sydväst. Från moduler riktade rakt mot öst och väst får du generellt lägre total årsproduktion än för motsvarande anläggning i söderläge. En fördel med en installation i östlig eller västlig riktning är dock att en större del av elen produceras på morgon och kväll då elanvändningen i huset vanligtvis är högre.

Om du har ett platt tak är det oftast bra att luta upp solcellerna lite mot söder. Har du ett lutande tak såsom ett sadeltak kan du välja att sätta solcellerna på den sida som är bäst lämpad (om du inte vill ha solceller på båda sidor).

+

Taklutning och taktyp

För att hålla nere kostnaden för solcellssystemet är det oftast bäst att välja en så enkel systemutformning som möjligt. På lutande tak innebär detta att låta solcellerna följa takets lutning. Dessutom innebär en högre vinkel att du kommer producera mer under tidig vår och sen höst. En annan fördel med att låta solcellerna följa byggnadens form är att de då oftast inte kräver något bygglov.

Läs mer om bygglov under "Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?"

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

På platta tak lutas solcellerna normalt upp 10–20 grader längs den sida av byggnaden som är mest vänd mot söder. Genom att luta solcellerna underlättar du för smuts och pollen att spolas bort och för snön att glida av.

Taktyp och taklutning påverkar installationen av solceller. Generellt är installation på småhus enklast på falsad plåt, trapetsoidformad plåt och tegeltak. Andra taktyper än de kan medföra dyrare installationer eftersom det då krävs specialmonteringar. Brantare taklutning ger även svårare montering. Samtidigt kommer ett brantare tak (upp till ca 40–50 graders lutning) ge en större årlig solelproduktion.

Oftast är en lutning på 30–50 grader optimal utifrån att solcellerna ska producera så mycket el som möjligt under ett år. Om lutningen avviker lite från det optimala påverkar det dock inte produktionen särskilt mycket. Exempelvis ger 10 graders avvikelse en minskning på 1–2 % av årsproduktionen i förhållande till den optimala lutningen.

Bilden nedan visar hur olika lutningar och riktningar påverkar produktionen från en solcellsanläggning.

Teknisk taklutning

Klicka på bilden för att förstora den.

Hur takriktning och taklutning påverkar elproduktion från en solcellsanläggning. Siffran 1 motsvarar bäst läge, siffran 5 motsvarar sämst läge. Taket har enligt figuren tre olika lutningar. A=lutningen på taket är 0 grader, lutningen på solcellerna är dock 45 grader för högre produktion (kan dock finnas anledning att inte luta dem så mycket), B=lutningen på taket och solcellerna är 10 grader, C=lutningen på taket och solcellerna är 30 grader.

För solcellsanläggningar belägna i norra Sverige där snö oftare förekommer under de delar på året då solcellerna ger mycket el kan ett brantare tak eller en annan lutning ha fördelar.

Rapport: Snöpåverkan på solelproduktion, Energiforsk

En annan fördel med en högre vinkel är att du kommer producera mer under tidig vår och sen höst. Vanligtvis är elpriserna lite högre då än under sommaren.

Azimutvinkel

Anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. Det finns olika sätt att definiera azimutvinkeln. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader.

Vill du veta mer om tak och lutningar?

I rapporten "Solceller på tak - Möjligheter och fallgropar" kan du läsa mer om tak med lutningar.

Solceller på tak - Möjligheter och fallgropar, Belok

Fristående solceller på marken

Om taket på huset inte lämpar sig för solceller kan det vara ett alternativ att placera solcellerna på marken. En markanläggning behöver dimensioneras utifrån samma förutsättningar som en anläggning på tak och det är lika viktigt att tänka på skuggning och lutning. Eftersom anläggningen förmodligen kommer synas bättre än en anläggning på tak är det extra viktigt att tänka på utformning och storlek.

På samma sätt som vissa solceller på tak kräver bygglov kan solceller på marken kräva det. Särskilt om anläggningen bedöms vara som en byggnad. Mer information finns hos Boverket.

Solfångare och solcellspaneler, Boverket

+

Elnät

Elnätet i ditt område behöver vara tillräckligt starkt för att ta emot den el som din solcellsanläggning kommer mata in på elnätet. Generellt är elnäten tillräckligt starka men det kan vara bra att kontrollera om du vet med dig att du bor i ett område med svagt elnät. Det gäller särskilt om du planerar att ansluta en större anläggning eller om elnätet är ett landsbygdsnät där det är långt till närmaste elnätsstation.

Det kan också vara så att många i ditt område redan har anslutit solcellsanläggningar och att elnätet belastats av den anledningen. Ditt elnätsföretag kan tala om för dig hur möjligheten ser ut för anslutning i ditt område.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Installation i öst-västlig riktning ett alternativ för platta tak

På större byggnader är det vanligt med platta eller låglutande tak. Om byggnaden har ett platt tak, men begränsad yta kan modulerna placeras upplutade mot öst och väst. Det innebär att produktionen per modul blir något lägre. Totalt kan dock anläggningen bli större och installationskostnaden lägre per kilowatt. Se figur nedan. En sådan konfiguration innebär också att anläggningen kommer producera mer under morgon och kväll och få en jämnare produktionsprofil över dygnet jämfört med en anläggning där alla modulerna är riktade mot söder.

Illustration av olika sätt att placera solceller på tak. A: panelerna är upplutade i sydlig riktning, B: öst-väst – system, C: Panelerna monterade på lutande tak.

Paneler monterade på olika sätt och i olika riktning

Klicka på illustrationen för en förstoring.

Frågor och svar:

+

Finns det tillräckligt mycket solstrålning där jag bor?

Sverige har mindre solinstrålning än länder närmare ekvatorn. Södra Sverige har ungefär lika mycket solinstrålning som norra Tyskland som hör till de länder i världen som har mest installerade solceller. Om en lokal solkarta finns där du bor kan den användas för att se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak.

+

Spelar det roll att jag bor i ett K-märkt hus?

Normalt behöver du inte bygglov om din anläggning följer husets form. Detta gäller dock inte för byggnader inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig, eller konstnärlig synpunkt. Läs mer om bygglov under Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

+

Solceller passar nog inte för mig, vad kan jag göra istället?

Om du vill bidra specifikt till förnybar elproduktion finns det företag som säljer andelar i exempelvis vindkraft och större solcellsanläggningar. Du kan även anpassa ditt hem och dina inköp till att bli mer energieffektiva, läs mer om energieffektivisering.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera