Västfastigheters energieffektivisering inom vårdlokaler

Västfastigheter har lyckats väl med sitt arbete gällande energieffektivisering.

- För att nå framgång är det viktigt att ha en tydlig plan, strategi och avsatta finansiella medel, säger Hans Kardell, energistrateg på Västfastigheter.

Redan 2010 fattade Västra Götalandsregionen beslut om ett miljöpolitiskt program för regionens interna miljöarbete 2011-2013. Där angavs som ett långsiktigt energimål för de egna verksamheterna:

”Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995.”

Ett år senare beslutade Västfastigheter att användningen av köpt energi skulle minska med 50 procent (baserat på kWh/m2, år) till 2030. Västfastigheters konsekvensutredning utgick från de nationella målen som fanns vid den tidpunkten och 1995 fick utgöra basår.

Energianvändningen inkluderar totalt köpt energi, både för fastigheten och verksamheten. Det medförde ett måltal för 2030 på 137 kWh/m2.

För att nå målet satte Västfastigheter upp tre åtgärdspunkter:

  • Ställa krav på låg energianvändning för nyproduktion, max 60 kWh/m2. 
  • Genomföra stora energieffektiviseringsåtgärder i befintliga fastigheter i samband med underhåll och ombyggnad.
  • Minska verksamhetsenergin via samverkan med vården.  

Finansiellt stöd - en avgörande faktor

År 2013 fick Västfastigheter de första finansiella medel som var öronmärkta för energiåtgärder. Det finansiella stödet söks i treårsperioder, därmed finns en risk att stödet minskar framöver. Sedan 2013 har Västfastigheter totalt fått cirka 1,3 miljarder i stöd och totalt finansiellt stöd till 2030 kommer att bli cirka 3 miljarder.

- Det var svårt att få igång arbetet innan regionen prioriterade att avsätta finansiella medel för att genomföra åtgärder. 2013 lyckades Västfastigheter nå 190 kWh/m2, vilket var det tidigare uppsatta målet till 2010, berättar Hans Kardell.

Arbetet har resulterat i att delmålet till 2020, en minskning från utgångsvärdet 273 kWh/m2 till 170 kWh/m2 har nåtts. Utfall 2021 var 167 kWh/m2.  

Mer om Västfastigheters arbete med energieffektivisering

Inom Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler, Belok, har en rapport tagits fram med syfte att tydliggöra vilka framgångsfaktorerna är inom energieffektivisering i vårdlokaler. Mer om studien och Västfastigheters strategiska arbete med energieffektivisering finns på Beloks webbplats. 

Belok - energieffektivisering i vårdlokaler