Berörda av lagen

I dagsläget omfattas ungefär 1 200 verksamheter av lagen, det representerar 5 000 olika organisationsnummer.

Lagen omfattar endast stora företag, där företag definieras som varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.

Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Även offentliga verksamheter kan räknas som företag.

Med stora företag menas företag som:

  • sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Ett företags beräkning om det uppfyller kriterierna (antal sysselsatta och ekonomiska kriterier) för att omfattas lagen ska göras på global nivå. För att exempelvis avgöra om ett företag i Sverige som tillhör en global koncern omfattas av lagstiftningen ska antal sysselsatta samt årsomsättning och balansomslutning inkluderas för hela koncernen vid bedömningen.

Vägledning: Så avgör du om företaget omfattas av lagen

Eftersom det är företagen själva som ska bedöma om deras verksamhet omfattas av lagen, har Energimyndigheten tagit fram vägledningen Vägledning för energikartläggning i stora företag - Så avgör du om företaget omfattas av lagen. Den innehåller bland annat information om storlekskriterier, vad som gäller kring ekonomisk verksamhet, ägandeförhållanden och ger en hel del beskrivande exempel.

Ladda ner eller beställ vägledningen i webbshop


Företag med verksamhet i olika länder

Ett företag kan ha bolag och verksamheter i flera EU-medlemsstater. Den nationella lagstiftningen i varje enskild medlemsstat avgör hur och om din verksamhet berörs av krav på energikartläggning. För mer information om krav på energikartläggning i stora företag måste myndigheter i respektive medlemsstat kontaktas. Det finns ett samarbetsprojekt inom EU kring Energieffektiviseringsdirektivet, CA EED. På deras webbplats kan man se vilka organisationer som ansvarar för implementering av direktivet, inklusive kartläggningskravet, i respektive medlemsstat.

Energieffektiviseringsdirektivet CA EED


Branschorganisationernas medlemmar kan beröras

Lagen berör en rad olika branscher. Energimyndigheten arbetar i nära samverkan med branschorganisationer liksom andra berörda aktörer för att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företag i en viss bransch ska tolka lagen och Energimyndighetens föreskrifter. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i arbetet med energikartläggning och energieffektivisering.