Energimärkningsprocessen

Här får du en överblick av energimärkningsprocessen och de olika delmomenten.

1. Förstudie

EU-kommissionen genomför en teknisk bakgrundsutredning för produkten/produktgruppen (Preparatory Study).

EU-kommissionen låter en konsult ta fram en förstudie enligt en bestämd mall. I förstudien ingår livscykelanalys och konsekvensutredning.

2. Samrådsforum

Utifrån förstudien tar EU-kommissionen fram ett förordningsförslag (working document) Förslaget handläggs och kommenteras i ett samrådsforum (Consultation Forum). Där får alla intressenter, som medlemsstater och branschorganisationer, delta. I samrådsforumet finns fortfarande möjlighet att påverka produktkraven.

Förslaget läggs på Energimyndighetens webb och för vissa produkter ordnas ett branschmöte redan nu för att ta in branschens synpunkter.

Energimyndigheten deltar och framför synpunkter från Sverige. De är framtagna genom ett samarbete med svenska intressenter, som företag, branschorganisationer och andra myndigheter. Även regeringskansliet godkänner Sveriges ståndpunkt.

EU-kommissionen arbetar in synpunkter från medlemsländer och intresseorganisationer och utarbetar sedan ett genomförandeförslag (IM = Implementing Measure).

EU-kommissionen gör också en bedömning av förslagets effekter (IA = Impact Assessment). I det ingår internt samråd inom EU-kommissionen (ISC = Interservice Consultation) där de olika avdelningarna får möjlighet att kommentera och påverka förslaget.

Förslaget anmäls därefter till WTO, World Trade Organization, för att även de ska ges möjlighet att kommentera och påverka förslaget.

3. Expertmöte

Slutligen skickar kommissionen ut ett formellt färdigt förordningsförslag (draft) och bjuder in medlemsländerna till kommittéomröstning tidigast tre veckor senare. Energimyndigheten lägger även detta dokument på Energimyndighetens webb under sidan för produktgrupper och meddelar omröstningsdatum och tid för eventuellt branschmöte.

Energimyndigheten samlar in skriftliga och muntliga synpunkter från berörda myndigheter, organisationer och företag som del i en nationell konsekvensutredning. Energimyndigheten tar fram en instruktion som beskriver hur Energimyndigheten kommer att agera under kommittéomröstningen. Instruktionen och de kommentarer Sverige lämnar på förslaget, är godkända av regeringskansliet inför omröstningen i Regelverkskommittén (Regulatory Committee).

För energimärkningen är processen annorlunda i och med att direktivet förts över till Lissabon-fördraget. Istället för kommittéomröstning ordnar EU-kommissionen ett expertmöte där medlemsländerna har möjlighet att ge sina slutgiltiga kommentarer och synpunkter.

4. Förordning träder i kraft

För ekodesign gäller detta: Efter kommittéomröstning för ekodesign följer tre månaders granskning i EU-parlamentet och EU-rådet. Om dessa röstar ja till förslaget kan EU-kommissionen anta det genom att publicera det i Official Journal of the European Union.

För energimärkning gäller detta: Efter expertmötet för energimärkningen tas beslut kring förordningen av EU-kommissionen för att därefter granskas av EU-parlamentet och EU-rådet. Om dessa röstar ja till förslaget kan EU-kommissionen anta förordningen genom att publicera den i Official Journal of the European Union.

I varje förordning anges när förordningen träder i kraft, vanligtvis den tjugonde dagen efter publicering i Official Journal.

Kraven enligt ekodesign och energimärkning införs i form av EU-förordningar som blir direkt gällande i alla medlemsländer, däribland Sverige. Det krävs alltså inte någon ytterligare "svensk lag" utan förordningen i Official Journal gäller som lag.

I varje förordning anges även när de specifika produktkraven träder i kraft, vanligtvis med stegvis högre krav. De första kraven brukar träda i kraft ett år efter förordningens ikraftträdande, men det finns undantag.

5. Tillsyn

Med stöd av lagen och de beslutade produktförordningarna utövar Energimyndigheten tillsyn genom att kontrollera att produkter som finns på den svenska marknaden följer lagen, så kallad marknadskontroll. Länk

Europas marknadskontrollmyndigheter för ekodesign och energimärkning samarbetar. De utbyter information om testresultat, marknadskontrollplaner och arbetssätt.

6. Hur påverkas förordningsarbetet

Företag kan påverka förordningsarbetet redan under förstudien som genomförs för varje produktgrupp, genom att anmäla sig som intressenter (stakeholders). Företag och andra intressenter kan också påverka utformningen av produktförordningarna genom sina branschorganisationer och genom Energimyndigheten.

Energimyndigheten tar emot skriftliga kommentarer och bjuder även in till diskussion inför samrådsforum (consultation forum) och kommittéomröstningar. Dessa branschmöten hålls i Stockholm och annonseras på Energimyndighetens webbplats.

7. Energimyndighetens roll

På uppdrag av regeringen representerar Energimyndigheten Sverige i kommittén för ekodesign och energimärkning, både vid förhandling och omröstning om ekodesignkrav och vid expertmöten om energimärkningskrav. Energimyndigheten arbetar också med att informera företag, intresseorganisationer och allmänhet kring förslag till förordningar och beslutade förordningar.

Energimyndigheten tar in synpunkter från branschen och tar fram svenska synpunkter på förslag. Arbetet sker i nära samarbete med andra berörda myndigheter, som Naturvårdsverket, Boverket och Kemikalieinspektionen. Energimyndigheten är även tillsynsmyndighet för ekodesign- och energimärkningsdirektiven. Det innebär att Energimyndigheten genomför provningar och utfärdar vitesförelägganden för de produkter som inte uppfyller lagkraven. Läs mer under marknadskontroll.