Samlingsuppdrag genomförande EPBD, EED, RED

Regeringen gav i maj 2024 Energimyndigheten i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av delar av de omarbetade EU-direktiven om energieffektivitet (EED), byggnaders energiprestanda (EPBD) och förnybar energi (RED).

Läs uppdraget:

Uppdrag att ta fram underlag för genomförandet av delar av de omarbetade EU-direktiven om energieffektivitet, byggnaders energiprestanda och förnybar energi (regeringen.se)

Uppdraget ska slutredovisas 1 mars 2025, men om Energimyndigheten ser behov av ändringar i lagar och regler så ska eventuella författningsförslag lämnas redan 1 oktober 2024.

De artiklar som omfattas av uppdraget rör framför allt:

  • Principen om energieffektivitet först
  • Energifattigdom
  • Information
  • Gemensamma kontaktpunkter (”one-stop-shops”)
  • Certifiering av yrkesverksamma
  • Energitjänster
  • Finansiering
  • Förnybar energi i byggnader

Energimyndigheten har också i uppdrag att genomföra ett samråd, i samverkan med Boverket, i enlighet med artikel 30 i EPBD. Resultatet från samrådet ska redovisas senast 1 november 2024.

Lämna synpunkter på Sveriges genomförande av nya EU-krav

 

 

Utveckling av energi- och klimatrådgivningen

Energimyndighetens har även ett pågående regeringsuppdrag om att utveckla energi- och klimatrådgivningen.  Rapporten "Delredovisning av uppdrag 6: Utvecklingsmöjligheter för den kommunala energi- och klimatrådgivningen" laddar du ner under Remissvar och uppdrag.  

Remissvar och uppdrag

Samråd: Hur kan vi utveckla energi- och klimatrådgivningen?

Alla Energimyndighetens samråd

Om EPBD, EED och RED

EPBD, direktivet om byggnaders energiprestanda (2024/1275), är en omarbetning av tidigare direktiv 2010/31. EPBD främjar en förbättring av energiprestandan i byggnader och en minskning av växthusgasutsläppen från byggnader, i syfte att nå ett byggnadsbestånd med nollutsläpp senast 2050. EPBD ställer bindande krav på alla EU:s medlemsländer, däribland Sverige, som ska vara genomförda i respektive lands lagstiftning senast 29 maj 2026. Just nu pågår arbete på Boverket och Energimyndigheten med att utreda hur direktivets olika krav ska genomföras i Sverige (se ovan; fler uppdrag kan komma).

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD

EED, direktivet om energieffektivitet (2023/1791), är en omarbetning av tidigare direktiv 2012/27. EED syftar till att öka energieffektiviteten i samhället i stort – där ingår även transporter, industri etc. Kraven ska vara genomförda i svensk lagstiftning senast 11 oktober 2025. Just nu pågår arbete på Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen med att utreda hur direktivets olika krav ska genomföras i Sverige (se ovan; fler uppdrag kan komma).  

EU-direktiv om energieffektivitet, EED

RED, förnybartdirektivet (2023/2413), syftar till att öka användningen av förnybara energikällor. Kraven ska vara genomförda i svensk lagstiftning senast 21 maj 2025. Detta direktiv utgör en mycket liten del av detta uppdrag och berörs därför inte av samrådet. 

Förnybartdirektivet RED

Kontakt

Kontakta uppdragsansvarig: EP...@energimyndigheten.se