Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL)

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna.

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, riksdagen

Mer information finns att läsa i en ny vägledning för energikartläggning.

Vägledning för energikartläggning i stora företag

För företag som delar upp energikartläggningen i etapper kan energimyndigheten varje år komma att begära in uppgifter för uppföljning och utvärdering av resultatet från föregående år.

Energikartläggning 2024–2027

Företag som har en energianvändning över 2,8 GWh kan påbörja energikartläggningsarbetet för EKL-period 3 enligt nuvarande lagstiftning och utifrån vägledningarna från EKL-period 2.

Möjlig dispens för företag

Företag som idag har en energianvändning under 2,8 GWh (enligt nuvarande företagsdefinition) har möjlighet att ansöka om dispens från kravet att genomföra en energikartläggning enligt nuvarande lagstiftning.

Vi återkommer om hur ansökningar om dispens ska göras. 

I den nuvarande lagstiftningen definieras företag utifrån hela koncernen i Sverige. Ett företag, med en energianvändning under 2,8 GWh kan därför omfattas av lagen och kan inte beviljas dispens om företaget är en del av en koncern med total energianvändning som är högre än 2,8 GWh.