Miljöbalken

Enligt miljöbalken (1998:808) ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Energimyndigheten vägleder Sveriges tillsynsmyndigheter gällande energihushållning enligt miljöbalken. Här hittar både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter information om energihushållning enligt miljöbalken.

 

Sveriges miljömål styr

Tillsyn enligt Miljöbalken ska vara styrd av Sveriges miljömål. Energiproduktionen påverkar nästan alla miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positivt till många miljömål, exempelvis Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.