Standby, off mode och nätverksstandby

Ekodesignkrav för standby och avläge antogs av EU-kommissionen i december 2008 och de första kraven trädde i kraft ett år senare. År 2013 uppdaterades förordningen och krav tillkom för standby för hushålls- och kontorsutrustningar i nätverk och för kaffemaskiner. Från och med 9 maj 2025 ersätts de tidigare kraven av förordningen (EU) 2023/826.

Redan de tidigare ekodesignkraven för standby förväntas spara 32 TWh per år från år 2030. Med den reviderade förordningen ökar besparingarna ytterligare tack vare skärpta krav och att fler produkter omfattas.  

Vad är nätverksanslutna apparater?

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven för standby och off mode är speciella i den meningen att de inte gäller en specifik produktgrupp, utan istället en funktion hos många produkter. I bilaga 1 i förordningen finns en lista över de produkter som omfattas av standby/offmode-kraven.

De gäller för de flesta elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Kraven för standby började att gälla i januari 2010 och januari 2013. Det innebär bland annat att produkter endast får använda 0,5 W i standby-läge.

Kraven för nätverksstandby gäller från januari 2015 med skärpningar 2017 och 2019. Kraven för kaffemaskiner gäller från januari 2015.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Revidering - nya krav från 2025

En översyn har genomförts och en ny förordning antagits. Den nya förordningen ersätter den tidigare. Huvuddelen av kraven börjar att gälla 9 maj 2025 och förordningen ersätter då den tidigare.

Kraven innebär bland annat att produkterna som omfattas:

  • från 2025 får inte använda mer än 0,5 W i standby eller avläge, 0,8 W i standby med display
  • från 2027 får inte använda mer än 0,5 W i standby, 0,3 W i avläge eller 0,8 W med display
  • från 2027 får inte använda mer än 2 – 7 W i nätverksstandby, beroende på produkttyp.

 

Dokument från EU-kommissionen