Solcellsinstallationer - Besiktningar 2020

Besiktningar av installerade solcellsanläggningar på 40 villatak.

Energimyndigheten har låtit forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden, besiktiga ett 40-tal solcellsinstallationer på villatak och fokus låg på att upptäcka brister i installationerna. Solcellsanläggningarna installerades någon gång under perioden 2011 till 2018. Bland de besiktigade solcellsanläggningarna finns både traditionella solcellsmoduler och sådana som är integrerade i byggnaden.

Installatören ska ha rätt kompetens

Det har framkommit i studien att inte alla som projekterar och installerar solcellsanläggningar har tillräcklig kompetens idag. Detta visar på behovet av certifierade solcellsinstallatörer. För var fjärde solcellsinstallation som har besiktigats går det inte att i efterhand säkerställa att elinstallationen har utförts av behörig elektriker enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Läs mer om den frivilliga certifieringen av solcellsinstallatörer enligt förnybarhetsdirektivet och val av leverantör.

Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.

Viktigt att installatören kontrollerar solcellsanläggningen innan den tas i drift

Det är ovanligt med oberoende besiktningar av nyinstallerade solcellsanläggningar på villor. Installatörens egenkontroll av den nya anläggningen, innan den tas i drift, är viktig. Installatören bör gå igenom det nya solcellssystemet tillsammans med villaägaren och beskriva hur det ska skötas. Villaägaren behöver dessutom få dokumentation för hela solcellssystemet.

Brister som upptäckts vid besiktningarna

Bristerna som funnits vid besiktningarna kan delas in i tre kategorier.

  • Brister i den elektriska installationen
  • Bristande eller ingen dokumentation över solcellsanläggningen till villaägaren
  • Inga snörasskydd eller annan taksäkerhetsutrustning 

Alla använder inte tjänster för att följa upp elproduktionen

Tillverkare av växelriktare brukar erbjuda någon typ av webbtjänst där man som villaägare via en app i mobilen eller i datorn kan följa upp hur mycket el solcellsanläggningen producerar och att den fungerar bra. Det är dock inte alla villaägare som känner till att möjligheten finns.