Investeringsstöd

Investeringsstödet ger industriföretag möjlighet att söka stöd inför en energieffektiv investering.

Vad kan investeringsstödet användas till?

Investeringsstödet ska medverka till att företag kan genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i en energikartläggning. Syftet med investeringsstödet är att bidra till att investeringar i energieffektiviserande åtgärder implementeras. Stödet ska bidra till att täcka investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet.

Ett investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder beviljas mot förordningen (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin i enlighet med artikel 38 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kan ges till de åtgärder som vid varje prövningstillfälle ger högst energibesparing per stödkrona.

Vad är stödberättigande kostnader?

De stödberättigande kostnaderna är de investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet i en planerad investering. De ska fastställas enligt följande:

Alternativ 1: Om merkostnaderna för att investera i energieffektivitet kan urskiljas ur den totala investeringskostnaden som en separat investering utgör denna kostnad de stödberättigande kostnaderna.

Alternativ 2: Om merkostnader inte kan urskiljas ska kostnaderna för att investera i energieffektivitet identifieras genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

Vem kan söka?

Investeringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, dvs sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Företag som ansöker om stöd ska först ha gjort en energikartläggning enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag eller en miljöstudie enligt artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Kontakta oss innan du söker stödet

Innan du skickar in en ansökan rekommenderar vi att du kontaktar oss på Energimyndigheten och lämnar en enklare beskrivning över vad ditt företag vill söka investeringsstöd för. Detta kan du göra genom att skicka in en enkel beskrivning, på max en A4-sida till infoener...@energimyndigheten.se.

Så stort stöd kan ditt företag få

Företag kan få ett stöd på maximalt 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Investeringsstödet får endast ges i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 38 kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Energimyndigheten innan den stödberättigande åtgärden påbörjas.

Så söker du stödet

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här.

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och innehålla:

  1. Uppgifter om sökanden och om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.
  2. Uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum.
  3. En beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
  4. En förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för.
  5. En beskrivning av hur stor energibesparing som åtgärden förväntas medföra jämfört med om åtgärden inte genomförs och en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av energibesparingen.
  6. En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.

Vilka datum gäller för ansökan?

Du kan skicka in er ansökan när som helst fram till den 30 september 2019, men vi kommer att hantera inkomna ansökningar vid tre tillfällen. Observerera att tidplanen kan ändras.

  • Prövningstillfälle 1: 31 januari, kl. 12:00
  • Prövningstillfälle 2: 30 april, kl. 12:00
  • Prövningstillfälle 3: 30 september, kl. 12:00

Beslut fattas efter varje prövningstillfälle och din ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar som kommit in till utlysningen. Vi kan begära att du lämnar in kompletteringar av din ansökan.