Råd för hållbara städer

Regeringen har inrättat ett Råd för hållbara städer som ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ersätter Plattformen för hållbar stadsutveckling, och ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling.

Råd för hållbara städer består av Energimyndigheten, Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Tillväxtverket, Trafikverket och Vinnova. Rådet ska verka inom ramen för berörda myndigheters verksamhetsområden och inom befintliga anslagsramar. Uppdraget kommer att pågå till och med maj 2022. Slutredovisning av arbetet ska ske senast den 31 maj 2022 till regeringen (Miljö- och energidepartementet).

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att göra städer gröna, hälsosamma och trygga. Den fysiska miljöns utformning är viktig och bidrar till att minska segregation, öka den sociala sammanhållningen och ge förutsättningar för att nå nationella klimat- och miljömål. Ansvaret för att genomföra politiken för hållbar stadsutveckling ska publiceras på webbplatsen www.hallbarstad.se.

Råd för hållbara städer ersätter det tidigare uppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling som inrättades i februari 2014 och pågick till december 2017.