Råd för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017. I mars 2022 ändrades och förlängdes rådets uppdrag till och med den 31 december 2030. Rådet ska bland annat:

 • skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås
 • utveckla och förvalta den gemensamma webbplatsen www.hallbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen
 • stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Information om ändring av uppdraget om inrättandet av Rådet för hållbara städer och av anknytande uppdrag, regeringen

Vilka ingår i Rådet för hållbara städer?

Följande myndigheter ingår i Rådet för hållbara städer:

 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Formas
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • ArkDes
 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens konstråd.

I rådet ingår myndighetscheferna för ovan nämnda myndigheter samt representanter för länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelserna representeras av landshövdingen i Uppsala län och kommunerna representeras av en representant från SKR. Rådet har 14 ledamöter och en ordförande, som utses av regeringen.