Grundprinciper för en trygg energiförsörjning

Vad som är en trygg energiförsörjning eller inte varierar utifrån olika
energianvändares specifika behov och förutsättningar. Det som är tillfredställande för en energianvändare vid en tidpunkt kan vid en annan tidpunkt, eller för en annan energianvändare, vara helt oacceptabelt.

Trygghet skapas i första hand genom väl fungerande energimarknader

En grundläggande utgångspunkt är att tryggheten utgår från olika användares individuella och kollektiva behov och trygghet ska i första hand säkerställas genom väl fungerande energimarknader. Marknaderna ska genom sina funktionssätt kunna förebygga och lindra avbrott och bristsituationer. Det offentliga har en viktig roll i utformning och kontroll av energimarknaderna. De aktörer som tillhandahåller energi har ett långtgående ansvar för att förebygga och lindra de störningar som kan uppstå. Energianvändare å sin sida har ett ansvar för att kunna hantera konsekvenser av störningar och avbrott i energileveranser som kan uppstå.

Krishanteringsåtgärder

Om energimarknaderna genom sin funktion inte på ett tillfredställande sätt kan förebygga och lindra störningar som inträffar ska det finnas förberedda och väl kända krishanteringsåtgärder. Dessa ska i första hand bygga på och förstärka befintliga marknadsfunktioner. I sista hand, om en marknad inte fungerar eller om marknadsfunktionen vid en störning eller bristsituation leder till helt oacceptabla konsekvenser för samhället, kan åtgärder som sätter marknadens funktion ur spel användas. Dessa mekanismer är en del av det svenska krishanteringssystemet, som främst syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmåga att upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samtliga krishanteringsmekanismer ska vara utformade så att både korta och långsiktiga negativa konsekvenser på energimarknaden minimeras.

Samverkan för krishantering

För att krishanteringen ska fungera behöver arbetet
ske på både nationell, regional och lokal nivå utifrån de grundläggande
principerna för samhällets krishanteringssystem, d.v.s. ansvarsprincipen,
närhetsprincipen och likhetsprincipen. Om dessa går att läsa mer om på bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida.