Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att möjliggöra utbetalningar av stöd till elintensiva företag i hela Sverige under 2023. Utlysningen kan öppna efter att EU-kommissionens statsstödsprövning är godkänd och förordningen träder i kraft. Stödet gäller för perioden oktober–december 2022.

Det föreslagna elkostnadsstödet för elintensiva företag är tänkt att uppgå till 2,4 miljarder kronor. Stödet blir ett komplement till det generella elstödet för företag och hushåll och ska gå till elintensiva företag i hela Sverige. Elintensiva företag är företag som använder mycket el i sina processer och av den anledningen påverkas hårt av de höga elpriserna.

Stödet är viktigt för att undvika spridningseffekter i svensk ekonomi och för att se till att Sverige inte förlorar viktig industri till utomeuropeiska länder.


Vi har ingen möjlighet att svara på enskilda företagares frågor, men vi uppdaterar informationen på den här sidan löpande.

Förberedelser pågår

Just nu jobbar Energimyndigheten med att få alla förutsättningar på plats och rustar organisationen för att ta emot ansökningar. Vi för täta dialoger med vår uppdragsgivare och andra myndigheter för att skapa förutsättningar för en smidig och rättssäker hantering av ansökningarna. Så snart stödet har godkänts av EU-kommissionen kan regeringen besluta om förordningen för stödet. 

Vilka företag får stöd?

Stödet gäller för elintensiva företag i hela Sverige. Ett elintensivt företag har en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona. Kriterierna kommer att framgå av förordningen.

Vi uppdaterar den här sidan när förordningen är beslutad.

När kan jag söka stödet och för vilken period gäller det?

Vi kan öppna utlysningen först efter att EU-kommissionens statsstödsprövning är godkänd och förordningen träder i kraft. Stödet gäller för perioden oktober – december 2022. 

Vad finns det för olika stöd till elanvändare?

Det finns i dagsläget fyra stöd till elanvändare: två till privatpersoner, ett till näringsidkare och juridiska personer och ett till elintensiva företag. Energimyndigheten administrerar stödet till elintensiva företag.

Svenska kraftnäts översikt över stöden till elanvändare:

Stöd till elanvändare (svk.se)

Försäkringskassans information om stöden till privatpersoner:

Utbetalning av elstöd (forsakringskassan.se)

Hur beräknas elkostnadsstödet?

De slutliga villkoren kommer att framgå av förordningen. Regeringen anger att stödet kommer att baseras på företagens faktiska kostnader för inköpt el.

Berörda företag får stöd för elkostnaderna som överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021.

EU:s statsstödsregelverk medför att enbart 70 procent av 2021 års förbrukning kan läggas till grund för beräkningen av stödet. Det är därför fortsatt lönsamt att göra energieffektiviseringsåtgärder för företagen.

Företagen får mot bakgrund av regelverket ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak på två miljoner euro. En förutsättning för att få stöd är att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kr. 

Hur mycket har regeringen avsatt till stödet?

I budgeten finns det totalt 2,4 miljarder kronor att söka under 2023. Som mest kan stödet uppgå till 2 miljoner euro per företag eller koncern.