Investeringsstöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Det har införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att det inte går att söka stödet från och med 8 juli 2020.

Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden. Om du söker för ett företag måste du ansöka innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen. Stödet betalas sedan ut i efterskott.

Regeringen och riksdagen beslutar hur mycket pengar som får fördelas i stöd. Stödet kan bara delas ut så länge de pengarna räcker. 

Har du frågor kring en specifik ansökan, ta kontakt med din Länsstyrelse. Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningarna, svarar på frågor om solcellsstödet och tar emot och beslutar om ansökningar. Längst ned på sidan kan du läsa mer om hur ansvaret är fördelat mellan olika myndigheter.

Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Bilden ovan är en länk-knapp till Boverket, där du skickar in din ansökan om stöd.

Frågor och svar om hur du ansöker om investeringsstödet:

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Det är den aktör som står för investeringen av solcellssystemet som ska göra ansökan. Det måste inte vara byggnadens/fastighetens ägare men det krävs i så fall tillstånd av byggnadens/fastighetens ägare att bruka den för detta ändamål.

När ska jag ansöka?

Från den 30 juni 2020 förändras solcellsstödet och ett ansökningsstopp införs. Det innebär att stödet bara går att söka fram till och med 7 juli.

Företag som ansöker:

 • Ni måste ansöka om stödet innan ni tecknar avtal med installatör/projektör! Observera att kontrakt för projektering räknas som påbörjande.

Andra sökanden än företag:

 • Om du söker stöd för projekteringskostnader måste du skicka in ansökan senast sex månader efter det datum då du skrev under kontraktet för projektering.
 • Annars gäller att du måste skicka in ansökan senast sex månader efter att du köpte solcellsmodulerna.

Hur stort är stödet?

Du kan maximalt få 20 procent av de totala installationskostnaderna inklusive arbetskostnader. Detta gäller alla slags sökande.

Solcellsstödet kan inte kombineras med andra offentliga stöd, till exempel rotavdraget.

Stödnivån beräknas endast utifrån de stödberättigande installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor. De stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.

När måste installationen vara klar?

Från den 30 juni 2020 förändras stödet som gör att det finns en möjlighet att slutföra sin installation fram till och med den 30 juni 2021. Samtidigt har det införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att stödet bara går att söka fram till och med 7 juli.

Det står i Länsstyrelsens beslut om stöd när installationen senast måste vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet.

Vad kan jag få stöd för?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Du kan inte få solcellsstöd om du har fått annat offentligt stöd för samma installation. Stödberättigade kostnader är:

 • Projekteringskostnader
 • Materialkostnader som:
  • Solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem,
  • Stativ eller annan fästanordning,
  • Kablage,
  • Elmätare och system för övervakning,
  • Brytare och överspänningsskydd,
  • Växelriktare,
  • System för lagring av elektrisk energi, det vill säga inte värmelager.
 • Arbetskostnader, om den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, om det är ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad.

Du kan få stöd för ett solcellssystem per byggnad, eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

Vad händer med min ansökan efter jag skickat in den?

När du registrerat din ansökan i Boverkets ansökningssystem och samtliga lagfarna fastighetsägare har signerat ansökan registreras den i den aktuella länsstyrelsens handläggningssystem. Kort därefter får du en bekräftelse på att din ansökan har kommit in och registrerats. Ärendet ställs sedan i kö.

Så snart Energimyndigheten fördelat tillräckligt med medel till den aktuella länsstyrelsen så fattar länsstyrelsen ett första beslut i ärendet. Det är riksdagen som beslutar om hur mycket medel som Energimyndigheten har att fördela.  

I det första beslutet fattar länsstyrelsen beslut om att ”reservera” den summa som anges i ansökan. Inga pengar betalas ut förrän anläggningen är monterad och alla utgifter har betalats. Stödet betalas alltså ut i efterskott. 

När får jag besked om stöd?

Det är fler som har sökt solcellsstödet än vad det finns avsatta pengar för, och därför finns en kö av ansökningar hos länsstyrelserna.

Om du har sökt stödet men inte har fått det beviljat för att pengarna för tillfället är slut, så behöver du inte söka på nytt. Din ansökan ligger kvar i turordning i väntan på att nya medel fördelas. Energimyndigheten fördelar ut medel till länsstyrelserna i portioner under året.

Antal dagar från ansökan till första beslut i medeltal för hela landet. Uppgifter till och med maj 2018.

Hur stort är intresset för solcellsstödet i mitt län/kommun?

Energimyndigheten sammanställer statistik över solcellsstödet varje månad. Du kan prenumerera på rapporter med statistiken för solcellsstödet.

Om du vill veta mer om hur förutsättningarna för stödet ser ut i ett specifikt län, till exempel hur lång kön av ansökningar är, kontakta länsstyrelsen i det länet.

Hur långt räcker pengarna för solcellsstödet?

Stödet är rambegränsat. Det innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Budgeten beslutas från år till år av riksdagen som en del av statsbudgeten.

Energimyndigheten har fördelat drygt 3,5 miljarder kronor till solcellsstödet totalt sedan starten 2009. Av dessa är 2,5 miljarder kronor redan utbetalda. Fördelningen och utbetalningen per län framgår av denna sammanställning.

Intresset för stödet har ända från början varit större än den avsatta budgeten. Kontakta länsstyrelsen om du vill få en bättre bild av hur det ser ut i ett specifikt län.

Hur gör jag för att få stödet utbetalt?

När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du begära att stödpengarna betalas ut. Det gör du på ett formulär i Boverkets E-tjänst. Du ska skicka in både formuläret och de här kompletterande handlingarna:

 • Ett intyg från nätägaren som styrker att projektet är slutfört, att solcellssystemet är nätanslutet och vilket datum det anslöts.
 • Kopia på fakturor eller motsvarande om projekteringskostnad, materialkostnad och arbetskostnad. Materialkostnad ska vara uppdelat på solcellmoduler och övrigt material (där det tydligt framgår vad som ingår).
 • Kopia på kvitton eller motsvarande som styrker dina faktiska kostnader som stödmottagare.
 • Handling som styrker att projektet har påbörjats. Det ska vara kontraktet med anlitad projektör om du sökt stöd för projekteringskostnader, eller också inköpsorder för material till solcellsanläggningen.
 • Om det inte redan framgår av faktura eller motsvarande ska du bifoga en handling som visar att den firmatecknare som har utfört arbetet har F-skattsedel. (Om utländska företag anlitas, bifoga en kopia på intyg eller annan handling som visar att företaget genomgått sådan kontroll i sitt hemland som avses i förordningens 6 §.)
 • Om ansökan undertecknas av ombud med fullmakt eller av firmatecknare ska du bifoga fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling som styrker att ombudet eller firmatecknaren har behörighet att företräda dig som stödmottagare. Observera att registreringsbevis inte får vara äldre än ett år.
 • Om fastighetsägare eller tomträttsinnehavare har ändrats ska du bifoga en handling som styrker förändringen, till exempel lagfartsbevis eller bevis om inskrivning av tomträttshavare.

 

När alla handlingar som behövs har kommit in går länsstyrelsen igenom de kostnader som du redovisat och fattar beslut om utbetalning.

Kan jag kombinera stödet med rotavdrag?

Nej!

Jag har skickat in en ansökan om solcellsstöd och använt mig av rotavdrag, vad gör jag nu?

Länsstyrelsen kan ge ett första beslut, däremot kan länsstyrelsen inte betala ut stödet förrän du betalat tillbaka rotavdraget. Kontakta Skatteverket för mer information hur du betalar tillbaka rotavdraget.

Kan jag komplettera ansökan i efterhand?

Ja, om något ändras under ansökningsprocessen ska du kontakta länsstyrelsen för att komplettera ansökan med de nya uppgifterna.

Länsstyrelsen behöver samtliga uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret för att kunna fatta beslut i ärendet. Var därför noga med att lämna de uppgifter som efterfrågas.

Behöver jag rapportera in årlig elproduktion?

Från och med den 1 januari 2019 är kravet på att årligen lämna in en uppföljning borttaget. Det innebär att du inte längre behöver rapportera in några uppgifter om årlig elproduktion. Det gäller även de anläggningar som beviljats stöd innan kravet slopades.

Ansvariga myndigheter

Boverket

Via Boverkets E-tjänst kan du följa ärendet om din ansökan medan det behandlas.

Din länsstyrelse

Det är länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger som ansvarar för handläggningen av din ansökan och beslutar om stöd. Det är alltså dit du i första hand ska vända dig med frågor som rör ansökan.   

Kommunen

Kommunernas energi- och klimatrådgivare kan svara på frågor och ge råd om teknik, kostnader och andra bidrag. Du kan hitta din lokala rådgivare på sidan Kom i kontakt med lokal energi- och klimatrådgivare

Energimyndigheten

Energimyndigheten har huvudansvaret för solcellsstödet. Vi ansvarar för föreskrifter, ansökningsformulär och tillsyn av att förordningen om solcellsstöd efterlevs. Vi följer upp hur solcellsstödet har fördelats och tar fram månadsrapporter om det. Energimyndigheten ansvarar också för fördelningen av medel till länsstyrelserna samt svarar på frågor om föreskrifter och hur pengarna fördelas till länsstyrelserna.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera