Energilager på agendan när Sverige och Japan träffas i Tokyo

I veckan träffades representanter för Sverige och Japan i Tokyo i samband med firandet av 150 år av diplomatiska förbindelser. På måndagens agenda stod energilagring och batterier i fokus.

Samtalen handlade om hur policy, industri och akademi kan samarbeta i utvecklingen av nästa generations system för hållbar energilagring. Målet med diskussionen var att hitta synergier, ta tillvara befintliga samarbeten samt lägga grunden för ytterligare samarbeten länderna emellan.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Atsushi Taketani (Deputy Commissioner for International Affairs). Foto. Magnus Carnwall

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Atsushi Taketani (Deputy Commissioner for International Affairs). Foto: Magnus Carnwall

Energilager viktigt för framtidens energisystem

Hållbara energilager har stor betydelse för framtidens energisystem. Oavsett om det gäller satsningar på elnätet, utvecklingen av elektrifierade fordon eller integrering av förnybara energikällor.

I utvecklingen av nästa generations system för energilagring är det viktigt att inte arbeta i stuprör utan att ha en helhetssyn hela vägen från politiska insatser, forskning till marknad.

– Vi ser fram emot att fortsätta dialogen och få till konkreta samarbeten. Diskussionen berörde framför allt utvecklings-, återvinnings- och materialaspekter kring batterier. Som ett nästa steg arbetar vi för att få till ett energisymposium eller workshop i Japan till hösten där frågan breddas ytterligare, säger Greger Ledung, batteriexpert vid Energimyndigheten.

Mötet lade en god grund för ett utökat samarbete mellan länderna. Sverige fick gehör för att sätta upp en workshop i Japan redan till hösten 2018 på det aktuella temat, och då sannolikt tillsammans med Energimyndighetens japanska motsvarighet New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Bland insatser som identifierades var forskarutbyten, gemensamma forskningsprojekt för cirkulära materialflöden. Detta understöds även av nya avtal kring frihandel och rörlighet för studenter och forskare.

Bakgrund

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besöker Japan mellan den 23-25 april 2018 i samband med det officiella besöket av det svenska kungaparet. Besöket sker med bakgrund av firandet av 150 år av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Sverige. Samtidigt anordnar även Business Sweden en stor företagsdelegation till Tokyo. Sammantaget skapas goda förutsättningar för att föra dialog om ett fördjupat samarbete.

Rundabordssamtalet arrangerades tillsammans av Sveriges Ambassad i Tokyo, Energimyndigheten och Miljö-och energidepartementet.