Uppsala samarbetar med Energimyndigheten för att lösa effektutmaningar

Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun och Region Uppsala samarbetar med Energimyndigheten för att råda bot på utmaningarna med effektbristen i regionen.


Uppsala domkyrka i grönska.

Uppsalaregionen står inför en stor utmaning. 33 000 nya bostäder ska byggas i Uppsala kommun, och fler kommuner i länet har liknande ambitioner. Samtidigt är elnätet i delar av länet redan ansträngt. Situationen kräver kreativa lösningar, och samverkan mellan aktörer har identifierats som en nyckel som redan bidragit till goda resultat.

– Genom att utveckla vårt sätt att arbeta, både tekniskt men framförallt samarbets- och kunskapsmässigt kan vi nyttja elnätets kapacitet så effektivt som möjligt, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Uppsala län.

En del av lösningen i Uppsala län är att öka självförsörjningsgraden och skapa tjänster för att dela överskottsresurser i energisystemet. Ett konkret exempel är Uppsalahem, som efter en effektkartläggning i sina fastigheter identifierat fastigheter där de vid behov kan styra bort frånluftsvärmepumpar i anläggningarna för att på så sätt tillgängliggöra den styrbara effekten för andra aktörer i regionen.

Samarbetet med Energimyndigheten sker i form av en strateginod inom ramen för sektorsstrategier för energieffektivisering, där målet är 50 procent effektivare energianvändning i Sverige år 2030 jämfört med år 2005.

– Uppsala har många goda initiativ på gång. Energimyndigheten vill bidra med nätverk, kompetens och kontakter, men också genom att lyfta initiativen så att andra i samma situation kan ta efter. Det handlar om att skynda på omställningen nationellt, säger Dag Lundblad som är Energimyndighetens projektledare för sektorsstrategin för Resurseffektiv bebyggelse.

Strateginoden i Uppsala län bidrar till målet om effektivare energianvändning genom att främja nya samarbeten och innovationer som leder till resurseffektiv energianvändning inom bebyggelsen och till ett mer flexibelt och robust energisystem. 

Laura Hartman, som är hållbarhetschef på Uppsala kommun, håller med om vikten av samarbete.