Fortsatt förstärkning av totalförsvaret

I oktober 2020 presenterade regeringen propositionen ”Totalförsvaret 20212025” (2020/21:30). Regeringen angav att Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila försvaret. 

Motståndskraften inom bland annat energiförsörjningen behöver höjas. För Energimyndigheten innebär det att planera för robustare energiförsörjning för hela hotskalan, det vill säga från fredstid till före och under höjd beredskap.

Genomförandet av den nya försvarspolitiska inriktningen är ett ansvar för hela samhället. Regeringen anger i totalförsvarsproposition att:

”Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet ska tryggas. I totalförsvaret ingår militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Riksdagen, regeringen, statliga myndigheter inklusive länsstyrelser, kommuner, regioner, näringsliv, frivilligorganisationer samt enskilda individer är alla delar av, och förutsätts bidra till, totalförsvaret."

Nya mål för det civila försvaret

Efter riksdagens beslut om totalförsvarspropositionen, den 15 december 2020, fastställdes bland annat förnyade mål för det civila försvaret. Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:
  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
  • upprätthålla en nödvändig försörjning,
    bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Särskilda redovisningar om civilt försvar

Sedan juni 2016 har Energimyndigheten årligen lämnat särskilda redovisningar om civilt försvar till Regeringskansliet, efter regeringens beslut den 10 december 2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret för perioden 2016–2020 och löpande uppdrag i regleringsbrevet.
 
Den 17 december 2020 fattade regeringen beslut om anvisningar för det civila försvaret för nästkommande försvarsbeslutsperiod 2021–2025. Enligt dessa ska berörda myndigheter (inklusive Energimyndigheten) senast den 1 oktober 2021 (och därefter årligen) lämna en redovisning avseende civilt försvar till respektive ansvarigt departement samt MSB.