Bidra till resurs- och energieffektivt byggande och boende

Vill du bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resurseffektivt byggande och boende? Sök då stöd för ert projekt inom den femte utlysningen i forskningsprogrammet E2B2 som välkomnar ansökningar inom hela programområdet. 

Sista dag för ansökan 2020-09-22 23:59
Utlysta medel 50 miljoner kronor

Programmet har nyss förlängts till 2024-12-31 och öppnar upp för exempelvis längre doktorandprojekt, syntesarbeten, projekt inom renovering och förvaltning, systemlösningar för byggnadsmaterial, produkter och installationer. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna.

Forskningsprogrammet energieffektivt byggande och boende (E2B2) är en bred satsning för forskning och utveckling inom resurseffektiv bebyggelse. Programmet ska bidra till ökad kunskap om bebyggelsens energianvändning samt nya eller förbättrade produkter, tjänster och metoder som kan bidra till effektivare resurs- och energianvändning i bebyggelsen över hela livscykeln.

Programmet fokuserar på byggnader, de system, teknik och installationer som ingår i byggnader, samt de människor som på olika nivåer och inom olika roller ingår i olika relaterade processer. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och energianvändning av energi relaterad till boende och brukande, renovering och evetuell ombyggnad samt rivning. Mer information om programmet finns i programbeskrivningen.

Utlysningens inriktning

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område, som kan bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, välkomnas särskilt.

Exempel på områden som är särskilt relevanta för utlysningen är:

 • projekt inom renovering och förvaltning som kan bidra till att förbättra byggnadersklimatskal, byggmaterial och byggsystem över byggnaders hela livscykel.
 • systemlösningar för byggnadsmaterial, produkter och installationer – med utgångspunkt i energisystemperspektiv, livscykelperspektiv och möjliggörande områden (snarare än individuell teknik). Utveckling av metoder, lösningar, processer och systemlösningar.

Utlysningen öppnar även upp för:

 • långa projekt, exempelvis längre doktorandprojekt eller demonstrationsprojekt, kan i och med att programperioden förlängts pågå fram till 2024-12-31
 • synteser över dagens kunskapsläge inom för E2B2-programmet relevanta områden. 

Utlysningen har två ingångar

Utlysningen har två ingångar där det avsätts cirka 20 miljoner kronor för finansiering av projekt inom de respektive ingång:

 1. Projekt där huvudsökande är universitet och högskolor eller institut.
 2. Projekt där huvudsökande är ett företag, offentlig sektor eller övriga aktörer.

Ansökningarna som kommer in bedöms i konkurrens med varandra inom respektive ingång och fördelas av Energimyndigheten utifrån huvudsökande. Med företag avses en aktör som bedriver ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses en verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.

Utlysningen omfattar cirka 50 miljoner kronor och Energimyndigheten kommer att fördela cirka 10 miljoner kronor mellan ingångarna baserat på söktryck, bedömningar och strategiska prioriteringar inom området resurseffektiv bebyggelse.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till forsknings- och innovationsprogrammet E2B2:s mål kan söka stöd. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • institut med anknytning till energieffektivisering i bebyggd miljö
 • övriga aktörer med anknytning till energieffektivisering i bebyggd miljö

Projekt där olika typer av aktörer (företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Vi lägger stor vikt vid att ansökningarna:

 • Tydligt beskriver projektets genomförande i arbetspaket och vad respektive aktör ska göra i projektet.
 • Redogör konkreta projektmål och delmål kopplade till genomförandet. ·       Utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten
 • Har samfinansiering från näringslivet.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas under hösten 2020. Projekten kan starta tidigast 2020-12-07 och pågå som längst till 2024-12-31.

Utlysningen stänger Första beslut planeras Tidigaste projektstart Projekt avslutas senast
Den 22 september November Den 7 december Den 31 december 2024

Hur stor andel av kostnaderna kan vi få stöd för?

Inom ramen för denna utlysning kan stöd beviljas till forskning- och utvecklingsprojekt som bedöms motsvara genomförbarhetsstudie, grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling.

Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få beror bland annat på:

 • Hur stora stödberättigande kostnader som projektdeltagaren har
 • Om deltagaren är en icke-ekonomisk aktör eller ett företag
 • Vilken forskningskategori som projektet anses motsvara.

Definition av små och medelstora företag finns beskrivet i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, bilaga 1, artikel 2. Se även kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.

Läs mer om de maximala stödnivåerna i tabell 3 på sidan 11 i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Lämna in ansökan senast 22 september 2020 klockan 23.59. Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag.

För frågor gällande utlysningen:

Energimyndigheten: 

Anna Pettersson, 016-544 20 37

Christoffer Tjärnberg, 016 – 544 22 95

IQ Samhällsbyggnad: Anna Land, 072 - 554 46 61


Utlysningsarkivet