Biokraft – El och värme från biobränslen och avfall

Energimyndigheten utlyser cirka 50 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet Biokraft. Sista ansökningsdag är den 15 mars, kl. 23:59.

Sista dag för ansökan 2018-03-15 23:59
Utlysta medel Cirka 50 miljoner kronor

Syftet med programmet Biokraft är att bidra till att el- och värmeproduktion från biobränsle och avfall möjliggör ett hållbart energisystem. Programmet omfattar forskning, utveckling och innovation som kan leda till robusta och flexibla lösningar samt ökad resurs-, kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan.

Programmet inriktar sig på forskning och utveckling av anläggningar av alla storlekar, från pannor och kaminer av villastorlek till fullstora kraftvärmeanläggningar. Programmet omfattar även studier av material och komponenter i pannor och anläggningar såväl som funktionen hos befintliga och framtida anläggningar, bioenergikombinat med andra industriella processer samt kraftvärmens roll i det framtida energisystemet.

Programmet omfattar:

  • Biokraftens samspel inom energisystemet
  • Anläggnings- och förbränningsteknik
  • Miljöteknik
  • Materialteknik
  • Processtyrning
  • Kombinerade processer och nya koncept för el- och värmeproduktion

I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Projektförslag inriktade på systemstudier eller nya koncept välkomnas särskilt.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 juni 2018 och som längst pågå till 31 december 2021.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.Ansökan ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Notera att det inte är möjligt att komplettera en ansökan efter att den har lämnats in i E-kanalen. Det innebär att bedömning och beslut grundas på befintlig inlämnad ansökan. Energimyndigheten kan i undantagsfall begära komplettering.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av: