Mikronät i Indien

Energimyndigheten utlyser 25 miljoner kronor för forskning, utveckling och innovation inom området mikronät. I denna utlysning välkomnas projektförslag för pilotprojekt baserade på resultaten från tidigare genomförandestudier på Andamanöarna i Indien. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2016.

Sista dag för ansökan 2016-08-31
Utlysta medel 25 miljoner

Inom ramen för Sveriges bilaterala samarbete med Indien genomför Energimyndigheten en utlysning för genomförande av småskaliga energisystem, s.k. mikronät som är anpassade för tillämpningar på den indiska ögruppen Andamanerna.

Syftet är att genomföra svensk-indiska pilotprojekt inom lokal förnybar eltillförsel och användning. Det ska ske med hjälp av s.k. mikronät och ge tillgång till el på platser där anslutning till ett allmänt elnät inte finns eller där elförsörjningen är beroende av fossil energiresurs (t ex fristående dieselgeneratorer). Pilotprojekten ska baseras på tidigare genomförbarhetsstudier. Det finns inga krav på att Energimyndigheten ska ha delfinansierat dessa, men innehållet ska motsvara de krav som Energimyndigheten ställt vid utlysningen för genomförbarhetsstudier. Resultaten från studierna ligger till grund för bedömning och urval av vilka projekt som kan gå vidare i ett pilotprojekt.

Projektegenskaper för pilotprojekten

De koncept som nu utvecklas och testas i pilotprojekt ska baseras på 100 % förnybar eltillförsel och ha en hög innovationshöjd som svarar mot en förväntad "best practice" runt 2020. Vidare är det viktigt att projekten kombinerar svenska aktörers kunskap, teknik och kompetens med lokala indiska förutsättningar, och deras kunskap, teknik och kompetens. Koncepten ska inkludera hela systemlösningen med både tillförsel, distribution och användning av el och speciellt ta hänsyn till lokala förutsättningar så att genomförbarheten avseende både investeringskostnader, installation och drift är goda. De är särskilt viktigt att pilotprojekten är utformade utifrån ett balanserat samarbete mellan svenska och indiska parter både vad avser komponent- och teknikinnehåll samt kompetens. I ansökan ska finnas en redovisad plan för hur restvärden ska hanteras efter avslutat projekt.

Kapaciteten på mikronätsprojekten bör ligga inom storleksordningen 100 kW till 1 MW. I utvärderingen av ansökningarna kommer ett tydligt fokus ligga på pilotkonceptens långsiktiga hållbarhet både ekologiskt